11 Byggnader och mark

Bokföring av, bokföra, hur man bokför byggnader och mark.

I kontogrupp 11 bokförs Byggnader och mark . Byggnader och mark utgör materiella anläggningstillgångar och finns på tillgångssidan i balansräkningen.

Nedan är de olika huvudkontona – du kan läsa mer om respektive huvudkonto genom att klicka nedan:

1110 Byggnader
1120 Förbättringsutgifter på annans fastighet
1130 Mark
1140 Tomter och obebyggda markområden
1150 Markanläggningar
1160 Valfritt huvudkonto
1170 Valfritt huvudkonto
1180 Pågående nyanläggningar och förskott för byggnader och mark
1190 Valfritt huvudkonto