Begrepp & termer

Ekonomi termer – ekonomiska termer och begrepp!

Vanliga ekonomiska begrepp, termer och uttryck inom ekonomi, bokföring, redovisning och revision. De vanligaste begreppen, termerna och uttrycken som man bör känna till och som man måste hålla isär när man arbetar med löpande bokföring, redovisning eller revision.

Inkomster/Intäkter

Vad är det för skillnad på inkomster och intäkter?

Inkomst

En inkomst är den summa som bolaget har tjänat in/fakturerat före skatt för levererade varor och tjänster. Man har alltså inte periodiserat inkomsten, utan den kan hänföra sig till flera perioder.

Intäkt

En intäkt är en periodiserad inkomst, dvs inkomsten är har bokförts (periodiserats) på den period den avser (har tjänats in på).

Utgifter/Kostnader

Vad är det för skillnad på utgifter och kostnader?

Utgift

En utgift (cost) uppstår i samband med inköp av resurser (tillgångar) och avser priset (värdet) vid anskaffningstidpunkten. Utgiften ska fastställas vid leveranstidpunkten, men i praktiken utgår man oftast ifrån när man har fått fakturan (då är det slutgiltiga värdet fastställt på papper).

Kostnad

En kostnad (expense) uppstår i samband med förbrukningen av resursen (tillgången).

En utgift påverkar aldrig resultaträkningen, men det gör däremot en kostnad.

Inbetalningar/Utbetalningar

Vad är det för skillnad på inbetalningar och utbetalningar?

En inbetalning sker när pengar tas emot (för tex försäljning av en vara) och en utbetalning sker när pengar betalas ut (för tex inköpet av en vara).

Inträffar endast när pengar har bytt ägare.