Balanskonton för hotell och restaurang

SHRs bokföringskonton för bokföring av hotell och restaurang balanskonton :

 

1 Tillgångar
10 Immateriella anläggningstillgångar
1010 Balanserade utgifter Vid behov kan kontot underindelas
1012 Balanserade utgifter för dataprogram Utveckling av skräddarsytt system för eget bruk
1018 Ackumulerad nedskrivning på balanserade utgifter
1019 Ackumulerade avskrivningar på balanserade utgifter Årets avskrivning debiteras konto ‘7811 Avskrivningar på balanserade utgifter’
1020 Koncessioner med mera
1028 Ackumulerade nedskrivningar på koncessioner m.m.
1029 Ackumulerade avskrivningar på koncessioner m.m. Årets avskrivning debiteras konto ‘7812 Avskrivningar på koncessioner med mera’.
1040 Licenser
1048 Ackumulerade nedskrivningar på licenser
1049 Ackumulerade avskrivningar på licenser Årets avskrivning debiteras konto ‘7814 Avskrivningar på licenser’.
1050 Varumärken
1058 Ackumulerade nedskrivningar på varumärken
1059 Ackumulerade avskrivningar på varumärken Årets avskrivning debiteras konto ‘7815 Avskrivningar på varumärken’.
1060 Hyresrätter
1068 Ackumulerade nedskrivningar på hyresrätter
1069 Ackumulerade avskrivningar på hyresrätter Årets avskrivning debiteras konto ‘7816 Avskrivningar på hyresrätter’
1070 Goodwill, franchise- och nyttjanderätter
1079 Ackumulerade avskrivningar på goodwill, franchise- och nyttjanderätter Årets avskrivning debiteras konto ‘7817 Avskrivningar på goodwill, franchise- och nyttjanderätter’.
1080 Pågående projekt och förskott för immateriella anläggningstillgångar
1090 Övriga immateriella anläggningstillgångar
1098 Ackumulerade nedskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar
1099 Ackumulerade avskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar Årets avskrivning debiteras konto ‘7819 Avskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar.
11 Byggnader och mark I hotell- och restaurangbranschen ägs i regel byggnader och mark av en extern fastighetsägare. Hotelldriften betalar istället en hyra för att disponera byggnader och mark. Byggnadsinventarier redovisas i kontogrupp 12 Maskiner och inventarier.En anläggning som är avsedd att användas under en tid av endast tre år eller kortare anses som tillfällig och får omedelbart kostnadsföras.I de fallen både fastighet och rörelse finns i samma bolag kan följande konton läggas upp:
1110 Byggnader Kontot kan underindelas:
1111 Byggnader på egen mark
1112 Byggnader på annans mark
1118 Ackumulerade nedskrivningar på byggnader
1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader Årets avskrivning debiteras konto ‘7821 Avskrivningar på byggnader’.
1120 Förbättringsutgifter på annans fastighet
1129 Ackumulerade avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet
1130 Mark
1140 Tomter och obebyggda markområden
1150 Markanläggningar
1158 Ackumulerade nedskrivningar på markanläggningar
1159 Ackumulerade avskrivningar på markanläggningar Årets avskrivning debiteras konto ‘7824 Avskrivningar på markanläggningar’.
1180 Pågående nyanläggningar och förskott för byggnader och mark Vid ny-, till- och ombyggnad, som medför en höjning av fastighetsvärdet, är det ofta lämpligt att inte direkt debitera byggnadskontot utan i stället använda konto ‘1180 Pågående nyanläggningar och förskott för byggnader och mark’. Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:
1181 Pågående ny-, till- och ombyggnad
1188 Förskott för byggnader och mark
1190 Övriga byggnader och mark Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:
1191 Övriga byggnader
1193 Övrig mark
1198 Ackumulerade nedskrivningar på övriga byggnader
1199 Ackumulerade avskrivningar på övriga byggnader Årets avskrivning debiteras konto ‘7829 Avskrivningar på övriga byggnader’.
12 Maskiner och inventarier I denna kontogrupp redovisas maskiner och inventarier som stadigvarande används i rörelsen. Tillgångarnas beräknade livslängd skall vara minst tre år. Skatteverket har fastställt nya riktlinjer för anskaffningsvärdet. Beloppsgränserna exklusive moms per inventarie är för•
1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar
1211 Maskiner, hotell
1212 Maskiner, restaurang
1213 Maskiner, konferens
1214 Maskiner, hälsa och rekreation
1218 Ackumulerade nedskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar
1219 Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar
1220 Inventarier På kontot redovisas anskaffningsvärdet för inventarier som används i verksamheten. Med inventarier avses de inventarier som normalt finns i hotellrum, lobby, restauranger, barer och kontor. Exempel på dessa är stolar, fåtöljer, skåp, bord, sängar, sängskåp, garderober, skrivbord, kassaskåp, bokhyllor, mappskåp, konferensstolar och konferensbord. Verktyg som används inom hotellets fastighetsavdelning eller i restaurangen för enklare reparationer och underhåll debiteras konto ‘5520 Reparation och underhåll inventarier och datorer, med mera’På kontot redovisas även byggnadsinventarier i byggnad för affärsändamål såsom bardiskar, receptionsdiskar, badrum och annan inredning..Vid behov kan kontot underindelas efter typ av inredning:
1221 Inventarier
1221 Inventarier, hotell
1222 Inventarier, restaurang
1223 Inventarier, konferens
1223 Kontorsinventarier
1224 Inventarier, hälsa och rekreation
1225 Inventarier, administration och försäljning
1228 Ackumulerade nedskrivningar på inventarier
1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier Årets avskrivning debiteras konto ’7832 Avskrivningar på inventarier’. Överavskrivningar krediteras konto 2153 Ackumulerade överavskrivningar på maskiner och inventarier, med konto ‘8853 Förändring av överavskrivningar, maskiner och inventarier’, som motkonto.
1230 Installationer På kontot redovisas anskaffningsvärdet för installationer som gjorts i företagets lokaler och som har ett värde för företaget. Exempel är installationer av datornätverk, telefonledningar, larm, nödbelysning, ventilation och luftkonditionering. Om företaget hyr lokalerna där installationen gjorts bör den skrivas av som längst över hyreskontraktets återstående löptid. Vid behov kan kontot underindelas i:
1231 Installationer på egen fastighet
1232 Installationer på annans fastighet
1238 Ackumulerade nedskrivningar på installationer
1239 Ackumulerade avskrivningar på installationer Årets avskrivning debiteras konto ‘7833 Avskrivningar på installationer’.
1240 Bilar och andra transportmedel På kontot redovisas anskaffningsvärdet för motordrivna fordon såsom personbilar, motorcyklar, snöskotrar, lastbilar, sopmaskiner, pistmaskiner, bussar, båtar och flygplan. I anskaffningsvärdet ingår eventuell accis men inte avbetalningstillägg, som bokförs som räntekostnad. I anskaffningsvärdet för personbilar ingår i de flesta fall även moms, då momsen oftast inte är avdragsgill vid inköp av personbilar. Kontot kan underindelas efter typ av fordon:
1241 Personbilar
1242 Lastbilar
1244 Arbetsmaskiner
1246 Motorcyklar, mopeder och skotrar
1248 Ackumulerade nedskrivningar på bilar och andra transportmedel
1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel Årets avskrivning debiteras konto ‘7834 Avskrivningar på bilar och andra transportmedel’.
1250 Datorer På kontot redovisas anskaffningsvärdet för elektronisk utrustning och datorer som används i verksamheten. Exempel är OH-apparater, videoprojektorer, storbilds-TV, TV-apparater, faxar, telefonväxel och systemtelefoner, kopiatorer, kassaregister, restaurangkassasystem, datoriserade lagersystem, hotelldatasystem, PC: s, skrivare, skanners, routrar, servrar och terminaler. Kontot kan underindelas efter typ av utrustning eller efter avdelning:
1251 Datorer, företaget
1257 Datorer, personal
1258 Ackumulerade nedskrivningar på datorer
1259 Ackumulerade avskrivningar på datorer Årets avskrivning debiteras konto ‘7835 Avskrivningar på datorer’.
1260 Leasade tillgångar På kontot redovisas finansiella leasingavtal som tas upp som tillgång, då de ekonomiska riskerna och fördelarna i allt väsentligt övergår till leasetagaren. Avskrivning görs enligt plan i enlighet med företagets avskrivningspolicy för liknande tillgångar.
1269 Ackumulerade avskrivningar på leasade tillgångar Årets avskrivningar debiteras konto ‘7836 Avskrivningar på leasade tillgångar’.
1280 Pågående nyanläggningar och förskott för maskiner och inventarier Kontot används för redovisning av sådana utgifter som avser investeringar i nyanläggningar och förskott för maskiner och inventarier. När anläggningen färdigställts och tagits i bruk skall investeringen överföras till annat lämpligt konto i kontogrupp 12 och avskrivning påbörjas. I årsredovisningen skall pågående nyanläggningar för såväl byggnader och mark som maskiner och inventarier på balansdagen redovisas tillsammans som en separat post i balansräkningen.
1290 Övriga maskiner och inventarier På kontot redovisas anskaffningsvärdet för övriga inventarier och maskiner för vilka särskilda konton inte lagts upp inom kontogruppen.
1291 Konst och liknande tillgångar På kontot redovisas anskaffningsvärdet för konstföremål, såsom tavlor, skulpturer och liknande och där avskrivning inte utgör avdragsgill kostnad enligt gällande skatteregler. Dessa tillgångar kan ändå behöva skrivas av enligt en avskrivningsplan eller skrivas ned vid varaktig värdenedgång.
1292 Inventarier i annans fastighet På kontot redovisas anskaffningsvärdet för byggnads- och markinventarier samt andra inventarier i annans fastighet.
1298 Ackumulerade nedskrivningar på övriga maskiner och inventarier
1299 Ackumulerade avskrivningar på övriga maskiner och inventarier På kontot redovisas ackumulerade avskrivningar på övriga maskiner och inventarier. Årets avskrivning debiteras konto ‘7839 Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier’.
13 Finansiella anläggningstillgångar I kontogruppen redovisas tillgångar avsedda för långfristigt innehav, dvs. mer än ett år. Såsom värdepapper som förvärvats för långsiktig placering,långfristiga fordringar,uppskjutna skattefordringar.För de flesta hotell- och restaurangföretag är det relativt ovanligt med finansiella anläggningstillgångar. De fall där denna kontogrupp vanligtvis används är för bokföring av ägarandelar i frivilliga kedjor och andra organisationer, aktier i egna dotterbolag och eventuellt någon långsiktig placering i börsaktier.
1310 Aktier och andelar i koncernföretag Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:
1311 Aktier och andelar i svenska dotterföretag
1312 Aktier och andelar i utländska dotterföretag
1313 Aktier och andelar i andra svenska koncernföretag
1314 Aktier och andelar i andra utländska koncernföretag
1316 Insatsemission ekonomisk förening, koncernföretag (för insatsemission i ekonomiska föreningar) för insatsemission i ekonomiska föreningar
1318 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i koncernföretag
1320 Långfristiga fordringar hos koncernföretag Från skuld till ett dotterföretag eller moderföretag är det endast tillåtet att dra ifrån fordran till samma koncernföretag, varvid endast nettobeloppet redovisas i årsredovisningen. Förutsättningen är att fordran och skuld är likvärdiga ur likviditetssynpunkt. Denna princip gäller även övriga företag. Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:
1321 Långfristiga fordringar hos moderföretag
1322 Långfristiga fordringar hos dotterföretag
1323 Långfristiga fordringar hos andra koncernföretag
1328 Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos koncernföretag
1330 Andelar i intresseföretag
1336 Insatsemission ekonomisk förening, intresseföretag (för insatsemission i ekonomiska föreningar)
1338 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i intresseföretag
1340 Långfristiga fordringar hos intresseföretag
1348 Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag
1350 Andelar och värdepapper i andra företag (gäller andra innehav än koncern och intresseföretag) Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:
1351 Aktier i börsnoterade bolag
1352 Aktier, andelar och värdepapper i andra företag På kontot redovisas andra långfristiga värdepappersinnehav, det vill säga andra än innehav i koncern- och intresseföretag. Här bokförs bland annat aktier i frivilliga kedjesammanslutningar och intresseorganisationer.
1353 Andelar i bostadsrättsföreningar
1354 Obligationer
1356 Insatsemission ekonomiskförening, övriga företag
1358 Ackumulerade nedskrivningar av andra andelar och värdepapper
1360 Derivat (långfristiga värdepappersinnehav)
1368 Ackumulerade nedskrivningar av derivat (långfristiga värdepappersinnehav)
1370 Uppskjuten skattefordran
1380 Andra långfristiga fordringar I samband med bokslut ska fordringar i utländsk valuta omräknas till balansdagens kurs. Dessa kursdifferenser som uppstår vid omräkning av utländsk valuta till svensk valuta redovisas på konto ‘8230 Valutakursdifferenser på långfristiga fordringar‘. Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:
1381 Långfristiga reversfordringar(lån till utomstående)
1382 Långfristiga fordringar hos anställda
1383 Lämnade depositioner
1384 Lån till närstående, långfristig del
1385 Värde av kapitalförsäkring
1386 Förutbetalda leasingavgifter, långfristig del
1387 Långfristiga kontraktsfordringar
1388 Derivat (långfristiga fordringar)
1389 Ackumulerade nedskrivningar av andra långfristiga fordringar Den del av långfristiga fordringar, som ska amorteras under nästa räkenskapsår, omförs per balansdagen till konto ‘1687 Kortfristig del av långfristiga fordringar’.
14 Lager mat
1410 Mat På kontot redovisas lager av mat. Till mat räknas, till exempel grönsaker, kött, fisk, djupfryst, kryddor, konserver, torrvaror, frukost, bröd, kaffebröd, mjölk, saft, juice, frukt, och färdiglagad mat (inköpt eller egen). Vin och sprit som används i matlagningen räknas som kryddor och skall även bokföras på detta konto. Vid behov kan kontot underindelas efter varuslag eller avdelning/lagerställen
1411 Kaffe
1412 The
1420 Lager öl klass I och II, vatten, saft, mjölk, juice och läsk På kontot redovisas lager av öl klass I och II, bordsvatten, mineralvatten, saft, juice, mjölk och läsk.
1430 Cider och alkoläsk
1440 Lager starköl På kontot redovisas lager av starköl. Vid behov kan kontot underindelas efter serveringsform (tank, fat eller flaska) eller avdelning/lagerställe:
1441 Flasköl
1442 Tank/fatöl
1450 Lager lättvin På kontot redovisas lager av vin. Vid behov kan kontot underindelas efter varuslag (rött, vitt, mousserande, dessertvin) eller efter avdelning/lagerställe.
1455 Lager starkvin
1460 Lager sprit På kontot redovisas lager av sprit. Vid behov kan kontot underindelas efter varuslag (whiskey, likörer, sprit, konjak) eller efter avdelning/lagerställe.
1465 Lager tomglas och tomfat På kontot redovisas lager av tomglas och tomfat.
1470 Lager tobak På kontot redovisas lager av tobak. Vid behov kan kontot underindelas efter avdelning/lagerställe, till exempel receptionen, baren eller automat.
1472 Lager minibar På kontot redovisas lager av artiklar som säljs i minibar. Vid behov kan kontot underindelas efter varuslag.
1473 Lager kioskvaror, livsmedel På kontot redovisas lager av kioskvaror. Vid behov kan kontot underindelas efter varuslag.
1474 Lager butik På kontot redovisas lager av artiklar som säljs i företagets butik. Vid behov kan kontot underindelas efter varuslag.
1475 Lager försäljningsprodukter SPA På kontot redovisas lager av skönhets- och behandlingsprodukter för vidareförsäljning. Vid behov kan kontot underindelas efter olika typer av produkter.
1476 Lager SPA-behandlingsprodukter På kontot redovisas lager av olika typer av produkter som används i behandlingarna. Vid behov kan kontot underindelas efter olika typer av behandlingar. Har man en mycket liten SPA-verksamhet bör kostnaden för dessa produkter periodiseras, men om man har en större SPA-verksamhet och behöver följa bruttomarginalerna för behandlingar så bör dessa produkter inventeras och lagerföras.
1495 Lager övrigt På kontot redovisas lager av övriga artiklar för vilka inte några konton lagts upp inom kontogruppen.
1499 Inkurans varulager På kontot redovisas i kredit det inkuransavdrag som normalt görs vid årsbokslutet.
15 Kundfordringar I denna kontogrupp redovisas fordringar som grundar sig på företagets försäljningstransaktioner och som förfaller till betalning inom ett år.Osäkra kundfordringar redovisas på konto ‘1515 Osäkra kundfordringar’ med konto ‘6352 Befarade förluster på kundfordringar och smitnotor’ som motkonto.Löpande under året räknas kundfordringar i utländsk valuta om till SEK enligt kurs per fakturadatum och vid betalningstillfället till dagskursen. I samband med bokslut ska kundfordringar i utländsk valuta omräknas till balansdagens kurs. Dessa kursdifferenser som uppstår vid omräkning av utländsk valuta till svensk valuta redovisas på konto ‘3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär’ eller konto ‘7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär’.
1510 Kundfordringar Kontot används för redovisning av kundfordringar. I ekonomisystem med kundreskontra är detta konto huvudbokskonto för kundreskontran. Vid fakturering bokförs beloppet på försäljningskonton i kredit i kontoklass 3 med konto 1510 som motkonto.I de fall fakturering inte sker direkt hamnar ofakturerad försäljning på konto 1512. När fakturering sker debiteras 1510 och 1512 krediteras. Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:
1511 Ofakturerade kundfordringar Detta konto används när något skall faktureras till en kund eller annat företag. Kontot debiteras med hela beloppet inklusive moms.
1512 Belånade kundfordringar(factoring) Kontot debiteras för sådana kundfordringar som pantförskrivs till finansieringsföretag som en del av ett factoringavtal
1513 Avräkning reception På kontot redovisas obetalda räkningar, avseende ej avresta gäster (inneliggare). Saldot visar vid varje tillfälle summan av inslagna ej fakturerade/ej betalda notor i hotellverksamheten.
1514 Avräkning restaurang På kontot redovisas obetalda notor/räkningar, avseende ej avresta gäster som satt upp sina notor/räkningar på rummet eller som bör faktureras från receptionen. Saldot visar vid varje tillfälle summan av ej fakturerade/ej betalda notor. Detta konto används av hotell med restaurang.
1515 Osäkra kundfordringar Här redovisas kundfordringar som ej anses helt säkra. Alla företag har olika regler för hur gammal en kundfordran får bli innan den automatiskt betraktas som osäker. En rekommendation är att objektivt bedöma varje gammal kundfordran var för sig. En schablonregel är dock att samtliga kundfordringar som är äldre än 90 dagar alltid bör betraktas som osäker och därmed en befarad kundförlust. Du bokar upp fakturabeloppet exklusive moms. Samtliga osäkra kundfordringar krediteras detta konto med konto‘6352 Befarade kundförluster och smitnotor’ som motkonto. Fordran skall så länge förlusten inte är realiserad kvarstå på ursprungskontot. Vid konstaterad förlust krediteras fordringens ursprungskonto mot ‘6351 Konstaterade kundförluster och smitnotor’ och momskonto 2610 2620 eller 2630.
1516 Tvistiga fordringar
1518 Ej reskontraförda kundfordringar
1519 Värdereglering av kundfordringar Kontot används för att bokföra mellanskillnad som uppstår när kundfordringar i utländsk valuta omräknas till balansdagens kurs i samband med bokslut. Motkonto är konto ‘3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär’ eller konto ‘7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär’.
1560 Kundfordringar hos koncernföretag På kontot särredovisas sådana kundfordringar som avser moderföretag, dotterföretag och andra koncernföretag. I samband med upprättande av företagets Årsredovisning skall samtliga koncernmellanhavanden särredovisas och därför rekommenderas att kundfordringar på koncernföretag särredovisas. Från skuld till ett dotterföretag eller moderföretag är det endast tillåtet att dra ifrån fordran till samma koncernföretag, varvid endast nettobeloppet redovisas i årsredovisningen. Förutsättningen är att fordran och skuld är likvärdiga ur likviditetssynpunkt. Denna princip gäller även övriga företag. Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:
1561 Kundfordringar hos moderföretag
1562 Kundfordringar hos dotterföretag
1563 Kundfordringar hos andra koncernföretag
1565 Osäkra kundfordringar hos koncernföretag
1568 Ej reskontraförda kundfordringar hos koncernföretag
1569 Värdereglering av kundfordringar hos koncernföretag
1570 Kundfordringar hos intresseföretag På kontot särredovisas sådana kundfordringar som avser intresseföretag. I samband med upprättande av företagets Årsredovisning skall samtliga fordringar (och skulder) till intresseföretag särredovisas och därför rekommenderas att kundfordringar på intresseföretag särredovisas. Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:
1575 Osäkra kundfordringar hos intresseföretag
1578 Ej reskontraförda kundfordringar hos intresseföretag
1579 Nedskrivning av kundfordringar hos intresseföretag
1580 Avräkning kontokort På kontot redovisas företagets fordringar på kontokortsföretag och företag som löser in kuponger. Avstämning bör ske löpande för att vara säker på att samtliga kontokortsfordringar inbetalas till företaget. Det är vanligt att kontot underindelas enligt nedan.
1581 Avräkning American Express Kontot debiteras när varor och tjänster betalas med American Express kreditkort och krediteras när betalning sätts in via bankgiro på företagets bankkonto.
1582 Avräkning övriga kontokort Kontot debiteras när varor och tjänster betalas med VISA, Eurocard, Master Card eller bankkort samt krediteras när betalning sätts in på företagets checkkonto, som i princip vid användandet av kreditkortsterminaler sker dagen efter (samma dag).
1583 Avräkning Diners Kontot debiteras när varor och tjänster betalas med Diners kreditkort och krediteras när betalning sätts in via bankgiro på företagets bankkonto.
1585 Avräkning Rikskuponger Kontot debiteras när varor och tjänster betalas med Rikskuponger och krediteras när betalning sätts in via bankgiro på företagets bankkonto.
1586 Avräkning egna lunchkuponger, ej förbetalda Kontot debiteras när varor och tjänster betalas med egna ej förbetalda lunchkuponger och krediteras när betalning sätts in via företagets bankgiro alternativt plusgiro.
1587 Avräkning resebyråkuponger/vouchers Kontot debiteras när varor och tjänster betalas med resebyråkuponger/vouchers och krediteras när betalning sätts in via företagets bankgiro alternativt plusgiro.
1588 Avräkning kedjor och organisationer Kontot debiteras när varor och tjänster betalas med till exempel värdecheckar utställda av frivilliga medlemskedjor, franchisekedjor, bransch- och turistorganisationer och krediteras när betalning sätts in via bankgiro alternativt plusgiro eller direkt på företagets bankkonto.
16 Övriga kortfristiga fordringar I kontogruppen redovisas andra kortfristiga fordringar än kundfordringar. Med kortfristiga fordringar avses sådana fordringar som förfaller till betalning inom ett år.
1610 Fordringar hos anställda På kontot redovisas kortfristiga fordringar hos anställda, såsom reseförskott, övriga förskott och tillfälliga lån. För långfristiga fordringar används konto ‘1382 Långfristiga fordringar hos anställda’. Vanligtvis indelas kontot i följande underkonton:
1611 Reseförskott Här bokförs reseförskott, till exempel traktamenten eller utlägg för biljetter och logi. En god grundregel är att anställda skall redovisa sina reseräkningar senast en vecka efter avslutad resa. Detta konto skall efter inlämnad reseräkning vara nollställt.
1613 Övriga förskott
1614 Tillfälliga lån till anställda
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) Kontot debiteras/krediteras varje månad vid upprättande av skattedeklaration samt vid inbetalning och utbetalning från skattekontot och debitering och betalning av F-skatt. Enligt BFN U 97:2 skall samtliga transaktioner på företagets avräkningskonto hos Skatteverket bokföras i huvudbokens konto 1630.
1640 Skattefordringar På kontot redovisas inkomstskattefordran hos staten, till exempel fordran i aktiebolag som uppstår på grund av att inbetald preliminärskatt överstiger den slutliga skatten. Kontot debiteras vid bokslut med det belopp vilket den slutliga skatten beräknas understiga den preliminära skatten. Kontot krediteras när återbetalning sker. Ränta på överskjutande skatt skall bokas på konto ’8314 Skattefria ränteintäkter’.
1650 Momsfordran Moms redovisas i kontogrupp 26 vilket gäller såväl utgående som ingående moms. Konto 1650 används endast vid bokslut om företaget då har en momsfordran.
1660 Fordringar hos koncernföretag Kontot används för kortfristiga fordringar hos koncernföretag. Från skuld till ett dotterföretag eller moderföretag är det endast tillåtet att dra ifrån fordran till samma koncernföretag, varvid endast nettobeloppet redovisas i årsredovisningen. Förutsättningen är att fordran och skuld är likvärdiga ur likviditetssynpunkt. Denna princip gäller även övriga företag. Vid behov kan kontot underindelas i följande underkonton:
1661 Fordringar hos moderföretag
1662 Fordringar hos dotterföretag
1663 Fordringar hos andra koncernföretag
1670 Fordringar hos intresseföretag Kontot används för kortfristiga fordringar hos intresseföretag.
1680 Andra kortfristiga fordringar På kontot redovisas andra kortfristiga fordringar som inte redovisats på särskilda konton inom kontogruppen. Vid behov kan följande underkonton läggas upp:
1681 Utlägg för kunder
1682 Kortfristiga lånefordringar
1683 Fordringar för tecknat men ej inbetalt aktiekapital
1684 Fordringar hos leverantör Här bokförs eventuella förskott till leverantörer samt andra fordringar på leverantörer till exempel returnerade varor. OBS! Förskott till företag avseende varuleveranser till lager redovisas på konto ’1480 Förskott för varor och tjänster’.
1685 Kortfristiga fordringar hos deltagare eller närstående Kontot används för redovisning av kortfristiga fordringar på delägare eller närstående personer och organisationer som inte är koncernföretag eller intresseföretrag.
1687 Kortfristig del av långfristiga fordringar
1689 Övriga kortfristiga fordringar
1699 OBS-konto Detta konto används för poster som behöver särskild bevakning eller bör utredas närmare. Kontot ska användas mycket sparsamt.
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Denna kontogrupp omfattar alla periodavgränsningskonton med debetsaldo, s.k. interimsfordringar. Gruppen omfattar dels förutbetalda kostnader, dels upplupna intäkter. Kontona i kontogruppen används vid periodisering av utgifter respektive inkomster vid års- eller månadsbokslut. Kontona kan även användas i den löpande redovisningen. Det är viktigt att företaget jobbar med en nedre gräns för när periodisering inte ska ske.I många ekonomisystem är det vanligt att periodisering sker automatiskt. Systemen kräver i regel att ett periodiseringskonto skall anges. Av praktiska skäl bör periodiseringar under innevarande verksamhetsår och periodiseringar till nästa verksamhetsår redovisas separat.OBSERVERA! Pensionsförsäkringar skall aldrig periodiseras.Interimskonton debiteras med de periodiserade beloppen med respektive kostnads- eller intäktskonto som motkonto. Större belopp skall enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) specificeras i not eller i balansräkningen.
1700 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kontot används för redovisning av samtliga interimsfordringar, det vill säga både för förutbetalda kostnader och upplupna intäkter som omfattas av kontogrupp 17.
1710 Förutbetalda hyreskostnader Kontot är används för periodisering av hyreskostnader. Kontot debiteras för förutbetalda hyror som avser en kommande period.
1720 Förutbetalda leasingavgifter, kortfristig del Kontot används för periodisering av leasingavgifter. Kontot debiteras för förutbetalda leasingavgifter som avser en kommande period. Kontot kan även användas för debitering av en första förhöjd avgift, vilket är vanligt vid bland annat billeasing.
1730 Förutbetalda försäkringspremier. Kontot är interimskonto för periodisering av försäkringspremier. I de flesta fall debiteras försäkringspremier års- eller halvårsvis i förskott. Kontot debiteras för förutbetalda försäkringspremier som avser kommande period.OBS! Pensionsförsäkringar skall aldrig periodisera
1740 Förutbetalda räntekostnader Här bokförs förutbetalda räntor, det vill säga utgiftsräntor som betalas i förskott.
1750 Upplupna hyresintäkter Här bokförs upplupna hyresintäkter som ännu ej erhållits.
1760 Upplupna ränteintäkter Här bokförs ränteintäkter som ännu inte utbetalats till företagets bankkonto. Motkonto är ‘8311 Ränteintäkter från bank’.
1780 Upplupna avtalsintäkter Kontot är interimskonto för periodisering av intäkter som grundar sig på avtal om provisionsintäkter, licensintäkter och royalties.
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kontot är interimskonto för periodisering av andra förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.
18 Kortfristiga placeringar Det är ovanligt att hotell och restauranger gör kortfristiga placeringar. Finns behov av detta kan nedanstående konton läggas upp.
1800 Kortfristiga placeringar Kontot kan användas om man inte vill dela upp de kortfristiga placeringarna.
1810 Andelar i börsnoterade bolag
1820 Obligationer
1830 Konvertibla skuldebrev
1880 Andra kortfristiga placeringar
1886 Andelar i koncernföretag
1889 Andelar i övriga företag
1890 Värdereglering av kortfristiga placeringar
19 Kassa och bank I kontogruppen redovisas kassa-, plusgiro- och bankbehållningar, det vill säga de tillgångar som även kallas likvida medel. Innehav av utländsk valuta bör särredovisas på eget konto.
1910 Kassa Inom hotell- och restaurangbranschen används vanligtvis växel eller fixkassor, det vill säga vid varje skiftslut räknas kassan till det bestämda beloppet. Överskjutande del bankas, det vill säga sätts in på banken vanligtvis genom att en kassett läggs i bankens bankbox. Används flera växelkassor eller fixkassor bör kontot underindelas. Exempelvis:
1912 Växelkassa hotell
1913 Växelkassa restaurang
1915 Bankinsättning Här bokförs receptions/hotellkassor som lämnats till banken men ännu inte är insatta på bankkontot. Avstämning bör ske när kvitto kommer från banken. Här bokförs även totalinsättningen om företaget inte skiljer på hotell- och restauranginsättningarna.
1916 Bankinsättning 2 (exempelvis restaurang) Här bokförs restaurangkassor som lämnats till banken men ännu inte är insatta på bankkontot. Avstämning bör ske när kvitto kommer från banken. Vid behov kan kontot underindelas per kassaställe.
1920 Plusgiro Detta konto används för plusgirotransaktioner. Kontot kan ha automatisk överföring till checkkonto eller manuellt regelbundet tömmas till checkkonto om detta ger högre ränta. Företaget kan även använda plusgirokontot som det dagliga transaktionskontot och med koppling till automatiska betalningsrutiner. Om flera olika plusgirokonton förekommer, kan detta konto underindelas:
1921 Plusgiro 1
1922 Plusgiro 2
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto Kontot avser checkräkning utan kredit. För checkräkning med kredit används konto ‘2330 Checkräkningskredit’. Vanligtvis är detta företagets transaktionskonto och kopplat till bankgiro och automatiska betalningsrutiner. Avstämning kan ske dagligen genom dagligt kontoutdrag från banken. Detta kan i regel erhållas via internet, faxsvar eller per post. Om flera olika checkräkningskonton förekommer, kan detta konto underindelas:
1931 Företagskonto 1
1932 Företagskonto 2
1940 Övriga bankkonton Kontot används som huvudkonto för andra bankkonton än checkräkningskonto. Om flera olika bankkonton förekommer, kan detta konto underindelas:
1941 Övrig bank 1
1942 Övrig bank 2 Alternativt kan kontona användas i kombination med konto ’2335 (och 2336) Beviljad checkräkningskredit’, som i så fall utvisar den checkräkningskontolimit som beviljats företaget. Saldot på till exempel konto 1930 utvisar då disponibelt belopp på företagets checkräkningskredit.
1960 Koncernkonto moderföretag Kontot är ett gemensamt checkräkningskonto för en koncern.
1970 Särskilda bankkonton
1980 Valutakonton
2 Skulder och eget kapital
20 Eget kapital Denna kontogrupp omfattar konton för eget kapital för olika företagsformer.Nedan redovisas kontona 2081-2099, som gäller för den inom hotell- och restaurangbranschen vanligast förekommande företagsformen aktiebolag.
2080 Bundet eget kapital
2081 Aktiekapital Kontot visar aktiekapitalets storlek enligt bolagsordningen. Ändring av aktiekapitalet beslutas av bolagsstämman.
2082 Ej registrerat aktiekapital
2084 Överkursfond/utgår 1 januari 2006/ OBS! Från 1 januari, 2006 ändras bestämmelserna. Inbetald överkursfond vid aktieemissioner efter detta datum ska föras till det nya kontot ’2097 Överkursfond’, som utgör fritt eget kapital. Belopp som tidigare redovisats på konto ’2084 Överkursfond’ ska föras över till konto ’2086 Reservfond’
2085 Uppskrivningsfond
2086 Reservfond Detta konto krediteras med det belopp som avsatts till reservfond vilket beslutas av bolagsstämman. OBS!  För årsredovisning som upprättas från och med 2006 finns inget krav på avsättning från årets nettovinst.
2087 Insatsemission
2088 Fond för yttre underhåll
2090 Fritt eget kapital
2091 Balanserat resultat Detta konto krediteras med den vinst och debiteras med den förlust som enligt fastställd balansräkning balanserats. Beslutas av bolagsstämman.
2092 Mottagna/lämnade koncernbidrag
2093 Erhållna aktieägaretillskott
2094 Egna aktier
2095 Fusionsresultat
2096 Fond för verkligt värde
2097 Överkursfond
2098 Vinst eller förlust från föregående år Detta konto visar den odisponerade vinsten eller ansamlade förlusten från föregående år tills beloppet efter fastställd balansräkning förs över till de konton som beslutas på bolagsstämman. Detta konto används för årets resultat vid överföring av ingående balanser.
2099 Årets resultat Detta konto används som bokslutskonto för att visa räkenskapsårets eller periodens resultat. Motkonto vid bokföring är konto ’8999 Årets resultat’.
21 Obeskattade reserver
2123 Periodiseringsfond vid 2003 års taxering
2124 Periodiseringsfond vid 2004 års taxering
2125 Periodiseringsfond vid 2005 års taxering
2126 Periodiseringsfond vid 2006 års taxering
2127 Periodiseringsfond vid 2007 års taxering
2128 Periodiseringsfond vid 2008 års taxering
2129 Periodiseringsfond vid 2009 års taxering Från och med taxeringsåret 2006 gäller räntebeläggning av periodiseringsfond i juridisk person. 72 % av summan av periodiseringsfonderna vid beskattningsårets ingång multipliceras med en faktor som motsvaras av statslåneräntan vid utgången av november månad under andra året före taxeringsåret. Denna schablonintäkt ska inte bokföras utan endast tas upp i inkomstdeklarationen som justerad intäktspost.
2150 Ackumulerade avskrivningar utöver plan Kontot används vid årsbokslut om avskrivningar görs utöver plan (se avskrivningar). Vid behov kan följande underkonton läggas upp:
2151 Ackumulerade överavskrivningar på immateriella anläggningstillgångar
2152 Ackumulerade överavskrivningar på byggnader och markanläggningar
2153 Ackumulerade överavskrivningar på maskiner och inventarier
2160 Ersättningsfond På kontot redovisas avsättningar avseende skattepliktig ersättning som erhållits för inventarier, byggnader, markanläggningar, mark eller livsmedelslager, vilka skadats eller förlorats genom brand eller annan olyckshändelse.
2190 Övriga obeskattade reserver På kontot redovisas övriga obeskattade reserver för vilka särskilda konton inte lagts upp i kontogruppen. Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:
2191 Skillnad mellan bokförd och faktisk pensionsskuld
2196 Lagerreserv
2199 Övriga obeskattade reserver
22 Avsättningar Enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) skall särskild redovisning ske för avsättningar. Avsättningar är sådana förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp och/eller till den tidpunkt då de skall infrias.Vid bedömning om en förpliktelse är en avsättning eller en interimsskuld uppstår vissa praktiska svårigheter. Generellt sett är avsättningar mer långsiktiga och det råder större osäkerhet om det exakta beloppet och utbetalningstidpunkten. Interimsskulder förfaller i regel till betalning inom ett år från bokslutsdagen och det är lättare att fastställa både belopp och utbetalningsdag.
2210 Avsättningar för pensioner Kontot används för redovisning av den del av företagets pensionsskuld som inte täcks av kapital i en fristående pensionsstiftelse. Det är numera mycket ovanligt att företag inom hotell- och restaurangbranschen gör egna pensionsutfästelser till sina anställda. I regel sköts pensionsårtagandena enligt avtal av externt pensionsförsäkringsbolag och dessa avgifter bokförs löpande i kontogrupp 74. Vid behov kan följande underkonton läggas upp:
2211 Avsättningar för pensioner enligt tryggandelagen
2219 Avsättningar för övriga pensioner
2220 Avsättningar för garantier
2230 Avsättningar för bonussystem På kontot redovisas den beräknade utestående skulden för framtida inlösen av gästförmåner och bonus. Inom hotell- och restaurangbranschen är det vanligt med gästlojalitetsprogram eller bonussystem för kunderna. Uttag av bonus och andra gästförmåner kan ske någon gång i framtiden när ett visst antal poäng uppnås eller ett visst antal besök gjorts på hotellet eller restaurangen. I regel löper bonusprogrammen över flera år och det är mycket svårt att fastställa exakt utbetalningstidpunkt och belopp.
2250 Avsättningar för skatter Kontot används för avsättning för latent skatt, skatter som är tvistiga samt övriga skatter. Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:
2251 Avsättning för beräknad uppskjuten skatt
2252 Avsättningar för tvistiga skatter
2259 Avsättningar för övriga skatter
2290 Övriga avsättningar På kontot redovisas övriga avsättningar för vilka några särskilda konton inte lagts upp inom kontogruppen.
23 Långfristiga skulder I kontogruppen redovisas företagets samtliga långfristiga skulder, det vill säga skulder som förfaller till betalning senare än ett år efter balansdagen. I företagets årsredovisning, antingen direkt i balansräkningen eller i not, skall enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) anges hur stor del av skulderna som förfaller inom ett år, efter mer än ett år och senare än fem år efter balansdagen.
2310 Obligations- och förlagslån
2320 Konvertibla lån och liknande Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:
2322 Lån förenade med optionsrätt
2323 Vinstandelslån
2324 Kapitalandelslån
2330 Checkräkningskredit Kontot används för checkräkningskonto med kredit, under förutsättning att beviljad kredit är långfristig. För checkräkningskonto utan kredit används konto ’1930 Checkräkningskonto’. Om någon del skall amorteras inom det närmaste året, kan denna del redovisas som kortfristig skuld på konto ’2418 Kortfristig del av checkräkningskredit’. Enligt ÅRL skall alltid upplysning lämnas i årsredovisningen om storleken på beviljad checkräkningskredit. Vidare anser Redovisningsrådet och FAR i sina vägledningar att utnyttjad checkräkningskredit utgör en kortfristig skuld. Vid behov kan särskilda konton läggas upp för olika checkräkningskrediter, till exempel:
2331 Utnyttjad checkräkningskredit 1
2332 Utnyttjad checkräkningskredit 2
2335 Beviljad checkräkningskredit 1
2336 Beviljad checkräkningskredit 2
2340 Byggnadskreditiv På kontot redovisas byggnadskreditiv, det vill säga en kredit som lämnas för uppförande av en byggnad.
2350 Andra långfristiga skulder till kreditinstitut Vid behov kan ytterligare konton läggas upp för skulder till banker och andra kreditinstitut. Finns lån i utländsk valuta läggs konto ’2355 Långfristiga lån i utländsk valuta från kreditinstitut’ upp. Här redovisas långfristiga lån i utländsk valuta omräknade till svenska kronor. I samband med bokslut ska skulder i utländsk valuta omräknas till balansdagens kurs. Dessa kursdifferenser som uppstår vid omräkning av utländsk valuta till svensk valuta redovisas på konto ‘8430 Valutakursdifferenser skulder‘. Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:
2351 Fastighetslån, långfristig del
2355 Långfristiga lån i utländsk valuta från kreditinstitut
2359 Övriga långfristiga lån från kreditinstitut
2360 Långfristiga skulder till koncernföretag Här redovisas långfristiga skulder till koncernföretag, det vill säga skulder till moderföretag, dotterföretag och andra koncernföretag. Från skuld till ett dotterföretag eller moderföretag är det endast tillåtet att dra ifrån fordran till samma koncernföretag, varvid endast nettobeloppet redovisas i årsredovisningen. Förutsättningen är att fordran och skuld är likvärdiga ur likviditetssynpunkt. Denna princip gäller även övriga företag. Kortfristig del redovisas på ’2860 Kortfristiga skulder till koncernföretag’. Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:
2361 Långfristiga skulder till moderföretag
2362 Långfristiga skulder till dotterföretag
2363 Långfristiga skulder till andra koncernföretag
2370 Långfristiga skulder till intresseföretag På kontot redovisas långfristiga skulder till intresseföretag. Kortfristig del redovisas på ’2870 Kortfristiga skulder till intresseföretag’.
2390 Övriga långfristiga skulder Kontot används för övriga långfristiga skulder för vilka särskilda konton inte lagts upp inom kontogruppen. Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:
2391 Avbetalningskontrakt, långfristig del På kontot redovisas skulder som grundar sig på avbetalningskontrakt. Kontot krediteras med hela kontraktsbeloppet och debiteras vid avbetalningar.
2392 Villkorliga långfristiga skulder
2393 Lån från närstående personer, långfristig del Kontot används för långfristiga lån från aktieägare där låneskulden inte är avsedd att bytas ut mot aktier.
2394 Långfristiga leverantörskrediter
2395 Andra långfristiga lån i utländsk valuta
2397 Mottagna långfristiga depositioner
2399 Övriga långfristiga skulder Kontot används för övriga långfristiga skulder för vilka några särskilda underkonton inte lagts upp under huvudkontot.
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer I kontogruppen redovisas skulder som grundar sig på företagets låne-, försäljnings- och inköpstransaktioner.
2410 Kortfristiga låneskulder till kreditinstitut Kontot används för kortfristiga låneskulder till banker och andra kreditinstitut samt för den kortfristiga delen av de långfristiga skulder som redovisas i kontogrupp 23. Kortfristig del är den del som skall amorteras inom ett år från balansdagen. Vid behov kan kontot underindelas:
2411 Kortfristiga lån från kreditinstitut
2417 Kortfristig del av långfristiga skulder till kreditinstitut
2418 Kortfristig del av checkräkningskredit
2419 Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut
2420 Förskott från kunder Kontot används för redovisning av sådana rörelseinkomster som avser ej utförda respektive ej avslutade arbetsprestationer, till exempel kuponger, presentkort, förskott och depositioner. Kontot debiteras när arbetet avslutats/tjänsten levererats och avräkning skett med kunden, med lämpligt konto i klass 3 som motkonto. Kontot kan indelas i följande underkonton:
2421 Ej inlösta presentkort På detta konto redovisas presentkort som sålts till kunder, men ännu inte lösts in. Vid inlösen av presentkort debiteras kontot med något försäljningskonto i klass 3 som motkonto. Samtliga presentkort bör ha en sista giltighetsdag. Då denna passerats kan beloppet för ej inlösta eller ogiltiga presentkort debiteras detta konto och krediteras konto 3780, intäkter omlösta kuponger och presentkort. En bilaga utvisande utestående presentkort skall upprättas i samband med bokslut.
2422 Kuponger På detta konto redovisas kuponger som sålts till kunder, men ännu inte lösts in. Vid inlösen av kupong debiteras kontot med något försäljningskonto i klass 3 som motkonto. Samtliga kuponger bör ha en sista giltighetsdag. Då denna passerats kan beloppet för ej inlösta eller ogiltiga kuponger debiteras detta konto och krediteras konto 3780, intäkter omlösta kuponger och presentkort. En bilaga utvisande utestående kuponger skall upprättas i samband med bokslut.
2424 Förskott festvåning På detta konto redovisas inbetalade förskott från kunder för festvåningsarrangemang som ännu ej genomförts. Vid slutfakturering debiteras kontot.
2425 Förskott grupper På detta konto redovisas förskott från utländska och svenska grupper avseende framtida bokade övernattningar. Vid slutfakturering debiteras kontot.
2426 Förskott möten På detta konto redovisas inbetalade förskott från kunder för mötesarrangemang som ännu ej genomförts. Vid slutfakturering debiteras kontot.
2427 Depositioner På detta konto redovisas inbetalade depositioner från gäster avseende framtida övernattningar. Vid slutavräkning debiteras kontot.
2429 Övriga förskott från kunder Detta konto används för redovisning av övriga förskott.
2440 Leverantörsskulder På detta konto redovisas företagets samtliga leverantörsskulder utom leverantörsskulder till koncern- och intresseföretag. Kontot krediteras vid mottagande av leverantörsfakturor och debiteras vid betalning. Observera att dröjsmålsränta på leverantörsskulder redovisas på konto ’8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder’. Kontot är vanligtvis kopplat till en leverantörsreskontra. Löpande under året räknas leverantörsskulder i utländsk valuta om till SEK enligt kurs per fakturadatum och vid betalningstillfället till dagskursen. I samband med bokslut ska leverantörsskulder i utländsk valuta omräknas till balansdagens kurs. Dessa kursdifferenser som uppstår vid omräkning av utländsk valuta till svensk valuta redovisas på konto ‘3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär’ eller konto ‘7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär’. Vid behov kan kontot underindelas i följande konton:
2441 Leverantörsskulder
2442 Betalningsreskontra Till detta konto överförs samtliga leverantörsskulder som sänts iväg för betalning via elektroniska betalningssystem från konto ’2440 Leverantörsskulder’. Vid återrapportering från betalningssystemen bokförs betalningen mot ’1930 Checkräkningskonto’ eller ’2330 Checkräkningskredit’.
2445 Tvistiga leverantörsskulder Kontot kan användas om företaget har pågående tvister med leverantörer och därför speciellt vill bevaka dessa fakturor.
2448 Ej reskontraförda leverantörsskulder Kontot används vid bokslut för leverantörsskulder som tillhör räkenskapsåret men som erhållits och bokförts i efterföljande period. Posten återförs efter bokslut.
2450 Avräkning spelarrangörer Kontot används för spel som inte bedrivs i egen regi. Vid behov kan kontot underindelas till exempel:
2451 Avräkning Svenska Spel
2452 Cherrybolagen
2460 Leverantörsskulder till koncernföretag Kontot avser leverantörsskulder som företaget har till koncernföretag, det vill säga moderföretag, dotterföretag och andra koncernföretag. Från skuld till ett dotterföretag eller moderföretag är det endast tillåtet att dra ifrån fordran till samma koncernföretag, varvid endast nettobeloppet redovisas i årsredovisningen. Förutsättningen är att fordran och skuld är likvärdiga ur likviditetssynpunkt. Denna princip gäller även övriga företag. Vid behov kan kontot underindelas:
2461 Leverantörsskulder moderföretag
2462 Leverantörsskulder till dotterföretag
2470 Leverantörsskulder till intresseföretag På kontot redovisas leverantörsskulder som företaget har till intresseföretag.
2490 Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer Kontot används för övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer för vilka några särskilda konton inte lagts upp inom kontogruppen. Vid behov kan kontot underindelas:
2491 Växelskulder
2499 Andra övriga kortfristiga skulder
25 Skatteskulder I kontogruppen redovisas företagets skulder avseende skatt för aktiebolag och ekonomiska föreningar. Avsättningar för latent skatt, tvistiga skatter och liknande redovisas i kontogrupp 22.
2510 Skatteskulder Kontot används för redovisning av den totala skatteskuld som belastar aktiebolag och ekonomiska föreningar vid en viss tidpunkt, till exempel på balansdagen. Kontot utvisar då den beräknade återstående skatten för det aktuella räkenskapsåret. Sedan debetsedeln på slutlig skatt erhållits korrigeras den eventuella skillnaden mellan slutlig skatt och beräknad skatt med konto ’8910 Skatt på årets beskattningsbara resultat’ som motkonto. Avgift för kvarstående skatt debiteras konto ’6995 Dröjsmålsavgifter för skatter och sociala avgifter’ Skatteskulden kan bestå av: 1. Skillnaden mellan beräknad slutlig skatt och inbetald preliminär F-skatt för det senaste räkenskapsåret 2.Kvarstående, ännu inte betald skatt som avser räkenskapsåret före det aktuella räkenskapsåret. Vid behov kan kontot underindelas:
2512 Beräknad inkomstskatt På kontot redovisas de belopp som framräknats som den kvarstående skatten även om slutgiltig skattsedel ej erhållits.
2513 Beräknad fastighetsskatt Om företaget påförs fastighetsskatt kan det ur avstämningssynpunkt vara praktiskt att den beräknade kvarstående fastighetsskatten krediteras detta konto.
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader På kontot redovisas beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader. Kontot krediteras med beräknat belopp med konto ’7530 Särskild löneskatt’ som motkonto. Här bör löpande reserveras upplupen löneskatt baserad på till exempel ITP, ITPK, tjänstepensioner, beräknade avtalspensioner och premiebefrielseförsäkringar (debiterade av FORA). Kontot debiteras i samband med taxering då man erhåller slutskattsedeln följande år. I vissa fall skall konto ’2943 Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader’ (se dock anvisning BFN U 97:2 när löneskatten ska redovisas som skatteskuld respektive upplupen kostnad) användas.
2515 Beräknad avkastningsskatt
2516 Moms Juridisk person som deklarerar moms via inkomstdeklaration krediterar kontot med konto ’2650 Redovisningskonto för moms’ som motkonto vid skuld. Fordran debiteras kontot.
2517 Beräknad utländsk skatt
2518 Betald F-skatt Kontot används i de fall företaget vill redovisa betalningar av preliminära skatter separat.
26 Moms och särskilda punktskatter I kontogruppen redovisas den moms som företaget är redovisningsskyldigt för enligt lagen om mervärdesskatt (ML). Redovisningsskyldigheten för moms inträder normalt vid tidpunkten för bokföring av faktura eller motsvarande handling enligt god redovisningssed. Huvudregeln är att momsen bokförs på konto för in- respektive utgående moms i samband med att en momspliktig affärshändelse bokförs, till exempel försäljning i kontoklass 3, inköp i kontoklass 4 eller då fakturor avseende omkostnader bokförs.Den vanligaste metoden är att bokföra momsen samtidigt som fakturan bokförs. Saldona på kontona för in- respektive utgående moms överförs per redovisningsperiodens sista dag till konto ’2650 Redovisningskonto för moms’.Enligt EU-regler kan som mest tre olika momssatser förekomma. I kontoplanen finns därför tre olika huvudkonton för moms enligt följande: •
2610 Utgående moms, oreducerad (25 %) Kontot krediteras med utgående moms för följande produkter och tjänster inom hotell- och restaurangbranschen.
2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, oreducerad
2612 Utgående moms på egna uttag, oreducerad (Enskild firma, HB)
2613 Utgående moms för uthyrning, oreducerad
2614 Beräknad utgående moms på tjänsteförvärv från utlandet, oreducerad
2615 Beräknad utgående moms på varuförvärv från annat EU-land, oreducerad
2616 Utgående moms VMB  25 %
2617 Utgående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige, oreducerad
2618 Vilande utgående moms, oreducerad
2620 Utgående moms, reducerad 1 (12 %) Kontot krediteras med utgående moms för följande produkter och tjänster inom hotell- och restaurangbranschen.
2621 Utgående moms på försäljning inom Sverige, reducerad 1
2622 Utgående moms på egna uttag, reducerad 1
2623 Utgående moms för uthyrning, reducerad 1
2624 Beräknad utgående moms på tjänsteförvärv från utlandet, reducerad 1
2625 Beräknad utgående moms på varuförvärv från annat EU-land, reducerad 1
2626 Utgående moms VMB 12 %
2627 Utgående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige, reducerad 1
2628 Vilande utgående moms, reducerad 1
2630 Utgående moms, reducerad 2 (6 %) Kontot krediteras med utgående moms för följande produkter och tjänster inom hotell- och restaurangbranschen. Reducerad moms 2 skall tillämpas på försäljning av dagstidningar, kulturevenemang (teater/konsert), idrott med mera. Kontot avslutas efter varje momsperiod till konto ’2650 Redovisningskonto för moms’. Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:
2631 Utgående moms på försäljning inom Sverige, reducerad 2
2632 Utgående moms på egna uttag, reducerad 2
2633 Utgående moms för uthyrning, reducerad 2
2634 Beräknad utgående moms på tjänsteförvärv från utlandet, reducerad 2
2635 Beräknad utgående moms på varuförvärv från annat EU-land, reducerad 2
2636 Utgående moms VMB1 6 %
2637 Utgående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige, reducerad 2
2638 Vilande utgående moms, reducerad 2
2640 Ingående moms Här bokförs all ingående moms som framgår av inköpsfaktura, avräkningsnota, kvitto eller motsvarande handling som företaget erhåller vid köp av material, varor, anläggningstillgångar, tjänster med mera I flera fall är avdragsrätten för ingående moms begränsad. Detta gäller till exempel leasingavgifter för personbilar (halva den ingående momsen är avdragsgill), stadigvarande bostad, personbilar (ingående moms är ej avdragsgill om företaget inte avser sådan verksamhet som avser yrkesmässig personbefordran, återförsäljning eller uthyrning), motorcyklar (samma som för personbilar) eller privat konsumtion. Kontot avslutas efter varje momsperiod till konto ’2650 Redovisningskonto för moms’. .Vid inköp av tjänster från utlandet och vid andra förvärv från annat EU-land sker momsbeskattningen enligt den s.k. destinationsprincipen. Denna innebär att köparen beräknar och bokför ingående moms enligt den procentsats som gäller i köparens land. Om avdragsrätt föreligger för ingående moms beräknas även denna s.k. förvärvsskatt av köparen. Framräknat belopp för ingående moms bokförs i debet på konto ’2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet’ Vid inköp från land utanför EU påförs införselmoms av tullverket. Avdrag för momsen får tidigast göras för den redovisningsperiod under vilken den skattskyldige har tagit emot en av tullverket utfärdad tullräkning. Speditören gör ofta utlägg för införselmomsen och fakturerar sedan importören. Speditören anger i sådana fall på fakturan tidigaste tidpunkt för avdrag. Tills rätt för avdrag förekommer kan den ingående momsen debiteras på ett särskilt underkonto ’2648 Vilande ingående moms’. För att underlätta redovisningen av moms i momsdeklarationen kan kontot indelas i följande underkonton:.
2641 Debiterad ingående moms På kontot debiteras ingående moms samt s.k. införselmoms från länder utanför EU.
2642 Debiterad ingående moms i anslutning till frivillig skattskyldighet
2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet På kontot redovisas ingående moms (s.k. förvärvsskatt) avseende •
2646 Ingående moms på uthyrning
2647 Ingående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige
2648 Vilande ingående moms På kontot debiteras ingående moms som enligt specialregler i ML skall redovisas enligt kontantmetoden.
2649 Ingående moms, blandad verksamhet
2650 Redovisningskonto för moms Efter varje momsperiod, numera varje kvartal avslutas momskontona mot konto ’2650 Redovisningskonto för moms’. Vid kreditsaldo på kontot betalas detta in på momsinbetalningsdagen. Vid debetsaldo redovisas detta så snart som möjligt efter momsperiodens slut för att återbetalning skall ske så snabbt som möjligt. Uppstår en momsfordran vid årsbokslut kan även konto ’1650 Momsfordran’ användas. När betalning av moms sker debiteras detta konto, varigenom kontot för föregående momsperiod skall bli utjämnat. När betalning för överskjutande moms erhålls, krediteras kontot. Motkonto är alltid konto ’1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto).
2660 Särskilda punktskatter Kontot används för olika typer av punktskatter som företag är skyldiga att redovisa till staten enligt särskilda förordningar. Dessa punktskatter är branschspecifika och läggs upp individuellt för olika företag. I dag finns inga punktskatter för hotell- och restaurangbranschen i Sverige. I andra länder är det vanligt med olika former av punktskatter på till exempel övernattningar. Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:
2661 Reklamskatt
2669 Övriga punktskatter
27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag
2710 Personalskatt Kontot används som avräkningskonto för de anställdas källskatter (preliminära skatter). I samband med lönebokföringen krediteras kontot med de anställdas avdragna preliminär skatt. Påföljande månad när uppbörden inbetalas debiteras kontot med motkonto ’1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto).
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt Kontot används för de lagstadgade sociala avgifterna och särskild löneskatt som skall betalas under den efterföljande månaden. Påföljande månad när uppbörden inbetalas debiteras kontot med motkonto ’1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto). Upplupna avgifter på exempelvis semesterlöner redovisas på konto ’2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter’. Vid behov kan kontot underindelas i följande konton:
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter På kontot redovisas det belopp som förfaller till betalning efterföljande månad. Beloppet beräknas på under månaden utbetalda löner och ersättningar och fastställda förmånsvärden. Vid redovisning till skattemyndigheten debiteras detta konto med motkonto ’1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto). Vid behov kan ett särskilt konto ’2732 Avräkning särskild löneskatt’ läggas upp.
2732 Avräkning särskild löneskatt Kontot krediteras för det belopp som förfaller till betalning efterföljande månad och avser sådan löneskatt som ska betalas på löner för till exempel pensionärer. Beloppet beräknas på under månaden utbetalda löner och ersättningar och fastställda förmånsvärden. Vid redovisning till skattemyndigheten debiteras detta konto med motkonto ’1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)’.
2740 Avtalade sociala avgifter OBS! Nytt namn på AMF är AFA/FORA och nytt namn på SPP är Alecta  Kontot används för avtalade sociala avgifter som skall betalas i efterföljande månad, till exempel sådana som betalas till AMF och SPP.
2750 Utmätning i lön m.m. Kontot används i de fall Kronofogdemyndigheten har begärt införsel i någon anställds lön. Krediteras i samband med löneberäkning och debiteras vid inbetalning av utmätningen.
2760 Semestermedel Kontot används som avräkningskonto för semestermedel om dessa redovisas till fackförbunds semesterkassa. Kontot krediteras för avdrag för semestermedel som gjorts på anställdas löner och debiteras vid utbetalning av semestermedel till respektive fackförbunds semesterkassa. Vid behov kan kontot underindelas i följande konton:
2761 Avräkning semesterlöner
2762 Semesterlönekassa
2790 Övriga löneavdrag På kontot redovisas övriga löneavdrag för vilka några särskilda konton inte lagts upp inom kontogruppen. Vid behov kan kontot underindelas:
2791 Personalens intressekonto
2792 Lönesparande
2793 Gruppförsäkringspremier Detta konto används som avräkningskonto för kollektivförsäkringspremier, till exempel grupplivförsäkring med mera. Kontot krediteras vid löneavdrag och debiteras vid inbetalning av premier till försäkringsbolaget.
2794 Fackföreningsavgifter Detta konto används som avräkningskonto för fackföreningsavgifter. Kontot krediteras för gjorda avdrag för fackföreningsavgifter och debiteras vid inbetalning till fackföreningen. För att minimera företagets administration är det bra om den anställde sköter betalningen själv med hjälp av autogiro.
2795 Mätnings- och granskningsarvoden
2799 Övriga löneavdrag Detta konto används som avräkningskonto för övriga löneavdrag som inte redovisas på ovanstående underkonton.
28 Övriga kortfristiga skulder I kontogruppen redovisas andra kortfristiga skulder än leverantörsskulder, interimsskulder, momsskulder, varuskatteskulder och personalskatteskulder, om några särskilda konton inte lagts upp i kontogrupperna 24-27.
2810 Avräkning för factoring och belånade kontraktsfordringar Kontot används för redovisning av skulder till finansieringsföretag som belånat företagets kundfordringar (factoring). På kontot krediteras lånebelopp och debiteras betalningar som kunderna gör direkt till finansieringsföretaget. Vid behov kan kontot underindelas:
2811 Avräkning för factoring
2812 Avräkning för belånade kontraktsfordringar
2820 Kortfristiga skulder till anställda Detta konto används som avräkningskonto vid utlägg och för bonus till personalen. Kontot används även för löneskulder som inte är betalda på bokslutsdagen. Vid behov kan kontot underindelas:
2821 Löneskulder
2822 Reseräkningar
2823 Tantiem, gratifikationer
2829 Övriga kortfristiga skulder till anställda
2830 Avräkning för annans räkning
2840 Kortfristiga låneskulder Kontot används för kortfristiga låneskulder till andra än kreditinstitut. I företagets årsredovisning, antingen direkt i balansräkningen eller i not, skall enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) anges hur stor del av skulderna som förfaller inom ett år, efter mer än ett år och senare än fem år efter balansdagen. Vid behov kan kontot underindelas:
2841 Kortfristig del av långfristiga skulder
2849 Övriga kortfristiga låneskulder
2850 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) Kontot kan användas av de företag som har ett negativt saldo på sitt skattekonto under året istället för konto ’1630 Avräkning skatter och avgifter (skattekonto).
2860 Kortfristiga skulder till koncernföretag På kontot redovisas kortfristiga skulder till koncernföretag, det vill säga moderföretag, dotterföretag och andra koncernföretag. Beträffande kvittning mot fordringar, se konto ’2460 Leverantörsskulder till koncernföretag’. Leverantörsskulder till koncernföretag redovisas på konto 2460. Vid behov kan kontot underindelas:
2861 Kortfristiga skulder till moderföretag
2862 Kortfristiga skulder till dotterföretag
2863 Kortfristiga skulder till andra koncernföretag
2870 Kortfristiga skulder till intresseföretag På kontot redovisas kortfristiga skulder till intresseföretag. Leverantörsskulder till intresseföretag redovisas på konto 2470.
2880 Skuld erhållna bidrag Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som ska uppfyllas. Om villkoren inte uppfylls blir mottagaren återbetalningsskyldig. Bidraget ska i dessa fall redovisas som en skuld i den period då bidraget utbetalas.
2890 Övriga kortfristiga skulder Kontot används för andra kortfristiga skulder, för vilka några särskilda konton inte lagts upp inom kontogruppen. Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:
2891 Skulder under indrivning
2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del
2895 Derivat (kortfristiga skulder)
2897 Mottagna depositioner, kortfristiga
2898 Outtagen vinstutdelning Kontot används som avräkningskonto för vinstutdelning. Kontot krediteras med beslutad vinstutdelning och debiteras med utbetald vinstutdelning.
2899 Övriga kortfristiga skulder
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Kontogruppen används vid periodisering av inkomster och utgifter vid årsbokslut, delårsbokslut eller månadsbokslut. Dessa konton kan även användas i den löpande bokföringen.I det fall företaget tillämpar efterskottslön och för att minska effekterna av sjukfrånvaro, vid resultatjämförelser mellan olika månader under året, kan företaget lägga upp en sjuklönereserv på ett interimskonto.
2900 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Kontot är ett gruppkonto för samtliga interimsskulder, det vill säga både för upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, som omfattas av kontogrupp 29.
2910 Upplupna löner Kontot används för upplupna löner, det vill säga löner som har intjänats men inte betalats ut. Detta gäller till exempel övertid, mertid och extra ledighetsdagar (röda dagar) som ännu ej tagits ut. All övertid respektive mertid bör bokföras, eftersom det annars ofta uppstår en kraftig kostnad vid slutlön. (Se även konto ’7019 Upplupna löner och vinstandelar till kollektivanställda’.) Vid behov kan kontot indelas i följande underkonto:
2911 Löneskulder På detta konto redovisas det nettobelopp som avser månadens löner, som skall utbetalas efterföljande månad.
2916 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter upplupna löner
2919 Övriga upplupna löner
2920 Upplupna semesterlöner Semesterlöneskulden finns på detta konto. Den skall ökas varje månad vid löneutbetalningar och minskas då den anställde har semester. Vid behov kan kontot indelas i följande underkonto:
2926 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter upplupna semesterlöner
2930 Upplupna pensionskostnader Kontot är interimskonto för periodisering av företagets pensionskostnader för anställd och tidigare anställd personal. I de flesta fall betalas premier till externt pensionsförsäkringsbolag istället för att företaget gör egna pensionsutfästelser. Vid behov kan kontot indelas i följande underkonto:
2931 Upplupna pensionsutbetalningar
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter På kontot redovisas upplupna sociala avgifter avseende dels lagstadgade arbetsgivaravgifter (på konto ’2910 Upplupna löner’ och konto ’2920 Upplupna semesterlöner’), dels upplupen löneskatt som beräknas på utbetalda löner och ersättningar eller fastställda förmånsvärden (anställda över 65 år). OBSERVERA dock att om konto 2916 och 2926 används bör inte 2940 användas. Vid behov kan kontot underindelas:
2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter På kontot redovisas beräknade upplupna sociala avgifter på upplupna löner och semesterlöner vid bokslut. Kontot krediteras med beräknat belopp, med konto ’7519 Sociala avgifter för semester- och löneskuld’ som motkonto.
2942 Beräknad upplupen löneskatt På kontot redovisas beräknad upplupen särskild löneskatt för löner och semesterlöner vid bokslut (anställda över 65 år). Kontot krediteras med beräknat belopp, med konto ’7531 Särskild löneskatt för löner och ersättningar’ som motkonto.
2943 Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader På kontot redovisas beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader. Kontot krediteras med beräknat belopp med konto ’7530 Särskild löneskatt’ som motkonto. Här bör löpande reserveras upplupen löneskatt baserad på till exempel ITP, ITPK, tjänstepensioner, beräknade avtalspensioner och premiebefrielseförsäkringar (debiterade av FORA). Kontot debiteras i samband med taxering då man erhåller slutskattsedeln följande år. I vissa fall skall konto ’2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader’ (se dock anvisning BFN U 97:2 när löneskatten ska redovisas som skatteskuld respektive upplupen kostnad) användas.
2944 Beräknad upplupen avkastningsskatt på pensionskostnader
2950 Upplupna avtalade sociala avgifter (FORA avgifter) Kontot är interimskonto för periodisering av bland annat FORA-avgifter, det vill säga kostnader för kollektivavtalade försäkringar. Kontot krediteras för upplupna ännu inte betalda avgifter, med konto ’7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar’ som motkonto. I regel betalas avgifter enligt en i förväg uppgjord plan. Vid inbetalningar debiteras kontot och vid löneberäkningar krediteras kontot. FORA-avgifter skall även beräknas för semesterlöneskulden. Vid årets slut fastställs definitiva avgifter (oftast enligt underlag från lönesystemet) och då består detta konto av en årsavräkning (slutbetalning eller återbetalning) samt avgifter baserade på upplupen lön och semesterskuld.
2960 Upplupna räntekostnader Kontot är ett interimskonto för periodisering av räntekostnader. Upplupna, ännu inte betalda räntekostnader krediteras kontot, med lämpligt konto i kontogrupp 84 som motkonto.
2970 Förutbetalda intäkter Kontot är interimskonto för periodisering av intäkter. Kontot krediteras för förutbetalda intäkter, med lämpligt konto i kontogrupp 3 som motkonto. Vid behov kan kontot underindelas:
2971 Förutbetalda hyresintäkter
2972 Förutbetalda medlemsavgifter
2979 Övriga förutbetalda intäkter
2980 Upplupna avtalskostnader Kontot är interimskonto för periodisering av utgifter som grundar sig på avtal såsom licensavgifter, royalties, m.m. Kontot krediteras vid räkenskapsårets slut för upplupna ännu inte betalda kostnader med motsvarande avtalskonto som motkonto.
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Kontot är interimskonto för periodisering av andra upplupna utgifter och förutbetalda intäkter för vilka några särskilda konton inte lagts upp inom kontogruppen. För hotell- och restaurangbranschen har kontot underindelats i för några vanligt förekommande interimsposter:
2991 Beräknat arvode för bokslut På kontot redovisas beräknat arvode för återstående arbete för upprättande av företagets bokslut om detta arbete utförs av utomstående person.
2992 Beräknat arvode för revision På kontot bokförs beräknat återstående arvode för revision av företagets redovisning och förvaltning för räkenskapsåret.
2993 Upplupna teleavgifter På kontot bokförs beräknad kostnad för ringda men ännu ej debiterade telefonsamtal för gäster och administrativa telefoner. De markeringar som förbrukats skall belasta räkenskapsårets (alternativt månadens) resultat. En beräkning görs utifrån antal sålda gästmarkeringar och en bedömning av andra samtal.
2994 Upplupna avgifter för energi, vatten, el m.m. På kontot bokförs en beräkning av avgifter för el, fjärrvärme och vatten som faktureras i efterskott. Den verkliga förbrukningen skall belasta räkenskapsårets (alternativt månadens) resultat.
2995 Upplupna hyror/hyresskuld Hyra betalas normalt sett i förskott. I de fall hyresavtalet innehåller en rörlig del, till exempel en procent på försäljningen eller en vinstandel beräknas denna och bokförs på detta konto.
2999 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SHR har tagit fram en kontoplan för hotell och restauranger. Kontoplanen grundar sig på BAS-kontoplanen och kan laddas ner från SHR:s websida. Du hämta kontoplanen här (2008) och här (2010).