13 Finansiella anläggningstillgångar

Bokföring av, bokföra, hur man bokför finansiella anläggningstillgångar.

I kontogrupp 13 bokförs Finansiella anläggningstillgångar. De utgör anläggningstillgångar och finns på tillgångsidan i balansräkningen.

Nedan är de olika huvudkontona – du kan läsa mer om respektive huvudkonto genom att klicka nedan:

1310 Andelar i koncernföretag
1320 Långfristiga fordringar hos koncernföretag
1330 Andelar i intresseföretag
1340 Långfristiga fordringar hos intresseföretag
1350 Andelar och värdepapper i andra företag
1360 Lån till delägare eller närstående, långfristig del
1370 Uppskjuten skattefordran [Ej K2]
1380 Andra långfristiga fordringar