16 Övriga kortfristiga fordringar

Bokföring av, bokföra, hur man bokför övriga kortfristiga fordringar

I kontogrupp 16 bokförs övriga kortfristiga fordringar. Övriga kortfristiga fordringar utgör omsättningstillgångar och finns på tillgångssidan i balansräkningen.

Nedan är de olika huvudkontona – du kan läsa mer om respektive huvudkonto genom att klicka nedan:

1610 Kortfristiga fordringar hos anställda
1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)
1640 Skattefordringar
1650 Momsfordran
1660 Kortfristiga fordringar hos koncernföretag
1670 Kortfristiga fordringar hos intresseföretag
1680 Andra kortfristiga fordringar
1690 Fordringar för tecknat men ej inbetalt aktiekapital