8 Finansiella och andra kostnader

Bokföring – I kontoklass 8 sker bokföring av finansiella och andra utgifter/kostnader. I nedanstående kontogrupper sker bokföring av utgifter/kostnader från resultat från andelar i koncernföretag, intressebolag, värdepapper och långfristiga fordringar, räntekostnader och liknande resultatposter, extraordinära kostnader, bokslutsdispositioner.

Nedan är de olika kontogrupperna – du kan läsa mer om respektive kontogrupp genom att klicka nedan:

80 Resultat från andelar i koncernföretag
81 Resultat från andelar i intresseföretag
82 Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgångar)
84 Räntekostnader och liknande resultatposter
85 Fri kontogrupp
86 Fri kontogrupp
87 Extraordinära kostnader
88 Bokslutsdispositioner
89 Skatter och årets resultat