17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Bokföring av, bokföra, hur man bokför förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

I kontogrupp 17 bokförs förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Dessa utgör tillfälliga tillgångar och finns på tillgångssidan i balansräkningen. Ett annan vanlig benämning för förutbetalda kostnader och upplupna intäkter är interimsfordringar.

Motsvarigheten på skuldsidan är interimsskulderna, vilka bokförs på kontogrupp 29 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader.

Nedan tas de olika huvudkontona upp – du kan läsa mer om respektive huvudkonto genom att klicka nedan:

1710 Förutbetalda hyreskostnader
1720 Förutbetalda leasingavgifter, kortfristig del
1730 Förutbetalda försäkringspremier
1740 Förutbetalda räntekostnader
1750 Upplupna hyresintäkter
1760 Upplupna ränteintäkter
1770 Tillgångar av kostnadsnatur
1780 Upplupna avtalsintäkter
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter