29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Bokföring av, bokföra, hur man bokför upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

I kontogrupp 29 bokförs upplupna kostnader och förutbetalda  intäkter. De utgör tillfälliga skulder och finns på skuldsidan i balansräkningen. Ett annan vanlig benämning för Upplupna kostnader och förutbetalda  intäkter är interimsskulder.

Motsvarigheten på tillgångssidan är interimsfordringarna, vilka utgörs av kontogrupp 17 där förutbetalda kostnader och upplupna intäkter tas upp.

Nedan tas de olika huvudkontona upp – du kan läsa mer om respektive huvudkonto genom att klicka nedan:

2910 Upplupna löner
2920 Upplupna semesterlöner
2930 Upplupna pensionskostnader
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter
2950 Upplupna avtalade sociala avgifter
2960 Upplupna räntekostnader
2970 Förutbetalda intäkter
2980 Upplupna avtalskostnader
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter