2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter

2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter

2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter
2942 Beräknad upplupen särskild löneskatt
2943 Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost
2944 Beräknad upplupen avkastningsskatt på pensionskostnader
2945 Valfritt underkonto
2946 Valfritt underkonto
2947 Valfritt underkonto
2948 Valfritt underkonto
2949 Valfritt underkonto

Gå tillbaka till kontogrupp 29 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader.