88 Bokslutsdispositioner

Bokföring – I kontogrupp 88 sker bokföring av bokslutsdispositioner. I gruppkontona 8810-8890 sker bokföring av förändring av periodiseringsfond, lämnade gottgörelse, förändring av överavskrivningar, förändring av ersättningsfond, förändring av obeskattade reserver och lämnade och mottagna koncernbidrag.

Bokslutsdispositioner är åtgärder som företag kan vidta för att minska sitt redovisade och skattemässiga resultat och därmed få lägre skattekostnad under ett räkenskapsår. Syftet med bokslutsdispositionerna är i första hand att ge företag en möjlighet att fördela sitt resultat och sin skattekostnad under flera år eller inom en koncern.

Genom de olika bokslutsdispositionerna kan företag undanhålla en del sin vinst från beskattning under ett räkenskapsår. De flesta bokslutsdispositionerna är endast av tillfällig karaktär och måste återföras till beskattning vid ett senare tillfälle. Den delen som undanhålls från beskattning balanseras i balansräkningen under obeskattade reserver (kontogrupp 21). Av den anledningen kallas dem tillfälliga bokslutsdispositionerna för obeskattade reserver då det är vinstmedel som ännu inte tagits upp till beskattning men som kommer att återföras till beskattning senare.

Nedan är de olika gruppkontona – du kan läsa mer om respektive gruppkonto genom att klicka nedan:

Bokslutsdispositioner av tillfällig karaktär:

8810 Förändring av periodiseringsfond
8840 Lämnade gottgörelser
8850 Förändring av överavskrivningar
8860 Förändring av ersättningsfond
8880 Förändring av obeskattade intäkter
8890 Övriga bokslutsdispositioner

Bokslutsdispositioner av permanent karaktär:

8820 Mottagna koncernbidrag
8830 Lämnade koncernbidrag