Förmåner för anställda

En stor del av informationen på iBokforing.se rörande skattepliktiga och skattefria förmåner för anställda och personalen grundar sig till stor del på Skatteverkets skrivelser, föreskrifter, allmänna råd och meddelanden. Därav har heller inga hänvisningar gjorts i den löpande texten på respektive sida. Informationen gäller för beskattningsåret 2009 (2010 års taxering).

Samtliga skrivelser, föreskrifter, allmänna råd och meddelanden finns på Skatteverkets hemsida.

Lagstiftning och Skatteverkets allmänna råd och meddelanden
I inkomstskattelagen (1999:1229), (IL) finns en stor del av bestämmelserna som rör skattepliktiga och skattefria förmåner, se 10 kap. 2, 5—6 och 9—11 §§, 11 kap. 1—23 och 26—27 §§ samt 61 kap. IL.

Värdet av skattepliktiga förmåner ska bestämmas enligt 61 kap. 1—21 §§ IL.

Därutöver regleras vissa förmåner av annan lagstiftning och av Skatteverkets skrivelser, föreskrifter, allmänna råd och meddelanden. Nedan tas dem vanligaste förmånerna upp med hänvisning till lagstiftning och till Skatteverkets skrivelser, föreskrifter, allmänna råd och meddelanden.

Bilförmån
För värdering av bilförmån finns särskilda föreskrifter, s.k. billistor, allmänna råd  (SKV A 2008:26) och meddelanden (SKV M 2008:18).
Skatteavdrag ska beräknas enligt 8 kap. skattebetalningslagen (1997:483), SBL.

Vid beräkning av skatteavdrag ska hänsyn inte tas till förmån av fri resa inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i samband med tillträdande eller frånträdande av anställning eller uppdrag, s.k. inställelseresa (8 kap. 24 § SBL). Vidare får Skatteverket enligt 8 kap. 23 § SBL efter ansökan från arbetsgivare besluta att skatteavdrag ska göras utan hänsyn till förmån av fri hemresa till den del förmånen inte överstiger avdragsgillt belopp enligt 12 kap. 24 § IL.

Underlag för beräkning av skatteavdrag är enligt 8 kap. 14 § SBL förmånernas sammanlagda värde enligt följande bestämmelser.

Reseförmån
Värdet av reseförmåner som avses i 61 kap. 12 § IL ska beräknas till det värde som följer av 61 kap. 13—14 §§ IL.

Ränteförmån
Värdet av ränteförmåner ska beräknas enligt 61 kap. 15—17 §§ IL.

Bostadsförmån
Värdet av förmån av bostad, som ligger i Sverige och som inte är semesterbostad eller bostadsförmån i privathem, ska beräknas enligt särskilda grunder (8 kap. 15 § SBL).

Andra förmåner än bilförmån
Värdet av andra förmåner än bilförmån, vissa reseförmåner och bostadsförmån som inte avser förmån av semesterbostad, beräknas enligt 61 kap. 2 och 3 §§ IL. Om Skatteverket bestämt värdet av förmånen enligt bestämmelserna i 9 kap. 2 § andra stycket SBL ska detta värde användas även vid beräkning av skatteavdrag (8 kap. 16 § SBL).

Har mottagaren lämnat ersättning för en förmån, ska förmånsvärdet sättas ned med ersättningens belopp (8 kap. 14 § andra stycket SBL och 61 kap. 4 § IL).

Underlag för beräkning av sociala avgifter
Underlaget för beräkning av socialavgifter ska bestämmas enligt 2 kap. 10 och 24 §§ och 3 kap. 12 § socialavgiftslagen (2000:980).

Skattepliktiga förmåner ska enligt 9 kap. 2 § första stycket SBL tas upp till ett värde som bestäms i enlighet med 8 kap. 14, 15 och 17 §§ SBL. Om det föreligger fall som avses i 61 kap. 18—19 b §§ IL (justering av värdet av bilförmån eller kostförmån om det finns synnerliga skäl) får Skatteverket på begäran av arbetsgivaren bestämma värdet av förmånen med hänsyn till detta (9 kap. 2 § andra stycket SBL). Detsamma gäller om värde av bostadsförmån som bestäms enligt 8 kap. 15 § SBL avviker med mer än 10 % från det värde som följer av 61 kap. 2 § IL samt vad som sägs om representationsbostad m.m. i 61 kap. 20 § IL.

Skatteverket har meddelat föreskrifter om värdet av förmån av annan bostad här i landet än semesterbostad  (SKVFS 2008:12) och om värdet av förmån av fri kost (SKVFS 2008:11). Dessa ska tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2009. Föreskrifterna om värdet av förmån av fri kost ska också tillämpas vid 2010 års taxering.

Samtliga föreskrifter, allmänna råd, meddelanden och skrivelser finns på Skatteverkets hemsida.

Leave a comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.