Omsättningsland för tjänster – beskattning av tjänster vid utrikeshandel

Beskattning av tjänster vid utrikeshandel

Från den 1 januari 2010 gäller två huvudregler för beskattning av tjänster vid utrikeshandel.

De nya huvudreglerna tar sikte på vart en tjänst anses vara omsatt vid:
– försäljning till näringsidkare
– försäljning till någon som inte är näringsidkare (t.ex. privatperson)

Den allmänna principen är att en tjänst ska beskattas i det land där den konsumeras. Reglerna gäller oavsett om köparen finns inom eller utanför EG. Dock görs undantag från huvudreglerna, vilket innebär att det för några tjänster inte blir någon ändring av nuvarande regler.

Huvudregel vid försäljning till näringsidkare
Vid försäljning av en tjänst till en näringsidkare anses tjänsten vara omsatt i det land där köparen (näringsidkaren) är etablerad vid tillfället då tjänsten tillhandahålls. Näringsidkaren anses etablerad där denne har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe. (Saknar köparen säte eller fast etableringsställe anses tjänsten omsatt där köparen bor eller vistas stadigvarande).

Ovanstående innebär att om köparen är en näringsidkare som är etablerad i ett annat land än Sverige ska säljaren inte ta ut någon moms (tjänsten säljs momsfritt). Dock måste köparen agera i egenskap av näringsidkare (köparen måste uppge sitt VAT-nr, momsregistreringsnummer ), dvs. tjänsterna får inte vara avsedda för enbart privat bruk.

Huvudregel vid försäljning till privatpersoner
Vid försäljning av tjänster till någon som inte är näringsidkare (t.ex. privatperson) innebär att tjänsterna anses omsatta och ska beskattas i det land där säljaren är etablerad.

Ovanstående innebär att säljaren ska ta ut svensk moms oavsett i vilket land köparen finns.

UNDANTAG FRÅN HUVUDREGLERNA

Undantag från huvudregeln vid försäljning av tjänster till näringsidkare
Varutransporter och arbete på lös egendom (varutransporttjänster och transportanknutna tjänster såsom lastning och lossning) som uteslutande nyttjas eller på annat sätt tillgodogörs utanför EG är omsatta utomlands om köparen är en näringsidkare.

Undantag från huvudregeln vid försäljning av tjänster till privatpersoner
Förmedlingstjänster som tillhandahålls till någon som inte är näringsidkare (t.ex. en privatperson) är omsatta där huvudtransaktionen görs (där förmedling sker).
Transporttjänster (varutransporter) som utförs inom Sverige är omsatta inom landet.
Transportanknutna tjänster (t.ex. lastning eller lossning) är omsatta i det land där tjänsten fysiskt utförs.
Arbete på lös egendom (tjänster som består av värdering av, eller arbete på lös egendom (t.ex. reparation) är omsatta i det land där tjänsterna fysiskt utförs.

Intellektuella tjänster – dessa tjänster som ofta kallas intellektuella tjänster eller ”paragraf 7-tjänster” kommer inte att omfattas av huvudregeln när köparen är någon som inte är näringsidkare (t.ex. en privatperson) utanför EG. Undantaget från huvudregeln innebär att försäljningen är omsatt utomlands.

Vid försäljning inom EG gäller huvudregeln, dvs. den som säljer intellektuella tjänster från ett land utanför EG till någon som inte är näringsidkare i Sverige ska deklarera och betala moms i Sverige.

Exempel på intellektuella tjänster är reklam, annonsering, datatjänster, information, bank- och finansieringstjänster, försäkringar, uthyrning av arbetskraft, telekommunikation och elektroniska tjänster.

Undantag från bägge huvudreglerna
Fastighetstjänster med anknytning till en viss fastighet är omsatta i det land där fastigheten finns.
Persontransporter som helt utförs inom Sverige är omsatta här och andra transporter är omsatta utomlands.
Restaurang- och cateringtjänster är omsatta där tjänsterna fysiskt utförs.
Korttidsuthyrning av transportmedel (t.ex. en bil, i högst 30 dagar) är omsatt i det land där kunden hämtar transportmedlet.

Källa: SKV – Beskattning av tjänster vid utrikeshandel