Upplupna kostnader

En upplupen utgift/kostnad är värdet av levererade varor/utförda tjänster som har gjorts under en period, men som inte blivit betalda först under nästkommande period.

Utgifter från leverade varor/utförda tjänster under den aktuella perioden som inte har hunnit bli betalda oavsett orsak ska periodiseras (tas upp som kostnader) under den aktuella perioden. Under nästkommande period kan då man betalar kan man hantera bokföringen på två sätt – förklaras nedan genom två olika bokföringsexempel.

En upplupen kostnad/upplupna kostnader kallas även för en interimsskuld/interimsskulder, vilket är ett samlingsnamn för kontogrupp 29 upplupna kostnader och förutbetalda intäkterLäs mer om interimsskulder.

En annan vanlig benämning är en interimspost/interimsposter, vilket även innefattar interimsfordringar.