Vad är ett avstämningsförbehåll?

 Här är ett exempel från Bolagsverket på hur ett förbehåll kan lyda:

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Den beslutade ändringen av bolagsordningen ska anmälas för registrering hos Bolagsverket och får inte verkställas förrän registrering skett.

Styrelsen ska anmäla bolagsordningsändringen till Bolagsverket. För att de praktiska förberedelserna ska kunna hinnas med måste bolaget samråda med Euroclear i frågan om från vilken dag som avstämningsförbehållet ska tillämpas. Datumet måste dessutom väljas med hänsyn till att förbehållet ska hinna registreras av Bolagsverket.