Vad är en tomträtt, en tomträttsavgäld?

En tomträtt är helt enkelt en typ av besittningsrätt till fast egendom. Fast egendom är jord enligt jordabalken, som är indelad i fastigheter (JB 1:1):
                                            1 § Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter.

Enligt jordabalkens  kan nyttjanderätten till en fastighet upplåtas mot en årlig avgäld (avgift) i pengar upplåtas som tomträtt. I vardagliga ordalag är det fråga om marken (tomten) som ens hus är byggd på och som man hyr från staten eller kommunen för en årlig avgift (tomträttsavgäld).

Rättigheten att hyra eller hyra ut mark kallas för tomträtt. Bestämmelserna i om tomträtt finns i jordabalkens 13 kapitel (JB 13 kap.).

Tomträttsavtal måste vara skriftliga för att vara giltiga och det måste klart framgå att det är fråga om tomträtt (3 §). I avtalet måste ändamålet (tex att upplåtelse för bostäder) för upplåtelsen anges samt hur stor avgälden är (4 §).

En tomträtt kan överlåtas, panträttas eller upplåta nyttjanderätt i denna. (6 §).

Samma avgäld ska utgå under en period om minst tio år om inget annat har avtalats i upplåtelseavtalet (avgäldsperiod). Man kan inte avtala om perioder om mindre än 10 år, men däremot så kan man avtala om längre avgäldsperioder. Dock måste avgälsperioderna vara i 10 års intervaller. Om man vill avtala om en period som är längre än 10 år så måste det vara 20 år, 30 år, 40 år och så vidare. (10 §).

Tomträttsavtal får inte upphävas av tomträttshavaren (13 §).

Ett tomträtt för bostadsändamål kan inte upplåtas till en kortare tidsperiod om 60 år och vid förlängning inte till en kortare än en tidsperiod om 40 år, men man kan avtala om längre tidsperioder. Däremot kan man upplåta tomträtt för annat ändamål än bostadsändamål till en kortare tidsperiod, men inte kortare än 20 år. (14 §).

Ett tomträttsavtal får endast sägas upp om det är av vikt för ägaren att fastigheten användes för bebyggelse av annan art eller på annat sätt tidigare. (14 §).