Interimspost – Interimsposter

En interimspost/interimsposter är ett samlingsnamn för en interimsfordran/interimsfordringar och en interimskuld/interimsskulder.

En interimsfordran/interimsfordringar är ett samlingsnamn för kontogrupp 17  förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

En interimskuld/interimsskulder är ett samlingsnamn för kontogrupp 29 upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.