Förutbetalda kostnader

En förutbetald utgift/kostnad är utgifter för varor och tjänster som har betalats, men som inte kommer att användas/förbrukas under den aktuella perioden. Betalningen kan ses som en förskottsbetalning för varorna och tjänsterna. Då varorna eller tjänsterna inte har använts/förbrukats kan inte kostnaderna tas upp under den aktuella perioden, utan måste tas upp under den period då dem […]
Continue reading…

 

Interimspost – Interimsposter

En interimspost/interimsposter är ett samlingsnamn för en interimsfordran/interimsfordringar och en interimskuld/interimsskulder. En interimsfordran/interimsfordringar är ett samlingsnamn för kontogrupp 17  förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.  En interimskuld/interimsskulder är ett samlingsnamn för kontogrupp 29 upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.
Continue reading…