Upplupna intäkter

En upplupen inkomst/intäkt är värdet av levererade varor/utförda tjänster som har gjorts under en period, men som inte blir fakturerad först under nästkommande period.

Inkomster från leverade varor/utförda tjänster under den aktuella perioden som inte har hunnit blivit fakturerade oavsett orsak ska periodiseras (tas upp som intäkter) under den aktuella perioden. Under nästkommande period kan då man ska fakturera kan man hantera bokföringen på två sätt – förklaras nedan genom två olika bokföringsexempel.

En upplupen intäkt/upplupna intäkter kallas även för en interimsfordran/interimsfordringar, vilket är ett samlingsnamn för förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Interimsfordringar bokförs under kontogrupp 17. Läs mer om interimsfordringar. En annan vanlig benämning är en interimspost/interimsposter, vilket även innefattar interimsskulder.

Upplupna inkomster/intäkter uppstår i samband med upprättandet av ett bokslut. En del företag upprättar månadsbokslut, men det allra flesta  upprättar ett årsbokslut i samband med att räkenskapsåret är slut. För enkelhetens skulle utgår vi ifrån ett årsbokslut, men principen är densamma för månadsbokslut. Nedan går vi igenom hur man ska hantera bokföringen.

BOKFÖRINGSEXEMPEL:

Upplupen inkomst/intäkt under det aktuella räkenskapsåret:
I samband med upprättandet av årsbokslutet ska man beräkna värdet av leverade varor/utförda tjänster som ännu inte hunnit bli fakturerade……

Upplupen inkomst/intäkt efter det aktuella räkenskapsåret:
Efter räkenskapsårets utgång och i antingen i början av det nya räkenskapsåret…..