Materiella anläggningstillgångar

En materiell anläggningstillgång är i första hand ett fysiskt (matriellt) objekt och i andra hand en blandning av immateriella och materiella objekt där det materiella värdet överstiger det immateriella värdet.

Exempel på materiella anläggningstillgångar:

Byggnader och mark

Maskiner och inventarier