Interimsfordran – Interimsfordringar

En interimsfordran/interimsfordringar är ett samlingsnamn för förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Interimsfordringar bokförs under kontogrupp 17. Läs mer om interimsfordringar. 

En annan vanlig benämning är en interimspost/interimsposter, vilket även innefattar interimsskulder.