Bokföringslagen

1 kap. Inledande bestämmelser
Lagens innehåll
Definitioner
Språk

2 kap. Kretsen av bokföringsskyldiga

När juridiska personer är bokföringsskyldiga
När fysiska personer är bokföringsskyldiga
Bokföringsskyldighet för utländska filialer m.m.

3 kap. Räkenskapsår
Normalt räkenskapsår
Andra företag får tillämpa annat räkenskapsår än kalenderår (brutet räkenskapsår). Brutet..
Annat tolvmånaders räkenskapsår
Förkortat eller förlängt räkenskapsår
Gemensamt räkenskapsår för flera verksamheter
Gemensamt räkenskapsår för koncernföretag
Omläggning av räkenskapsår
Föreläggande om rättelse
Räkenskapsår i finansiella företag

4 kap. Bokföringsskyldighetens innebörd
Allmänt om vad bokföringsskyldigheten innebär
God redovisningssed
Upprättande av balansräkning när bokföringsskyldigheten inträder eller när grunden för denna ändras
Bokföring för flera verksamheter
Gemensam bokföring för flera bokföringsskyldiga
Redovisningsvaluta

5 kap. Löpande bokföring och verifikationer
Grundbokföring och huvudbokföring
Tidpunkten för bokföring
Bokslutstransaktioner
Sidoordnad bokföring
Rättelse av bokföringspost
Verifikationer
Andra bokföringsposter än sådana som avser affärshändelser
Systemdokumentation och behandlingshistorik
6 kap. Hur den löpande bokföringen avslutas
När den löpande bokföringen skall avslutas med en årsredovisning
Årsredovisningens innehåll m.m.
När den löpande bokföringen får avslutas med ett årsbokslut i stället för en årsredovisning
Årsbokslutets innehåll
Tilläggsupplysningar i årsbokslutet
Förenklat årsbokslut
Tidpunkten för färdigställande av årsbokslutet
Specifikation till årsredovisning eller årsbokslut
7 kap. Arkivering av räkenskapsinformation m.m.
Former för bevarande
Tid och plats för förvaring
Tillfällig förvaring av verifikation utomlands
Utomlands placerad utrustning m.m.
Förvaring av dokument m.m. som hör till en filial utomlands
Överföring av räkenskapsinformation på maskinläsbart medium till annan form
När räkenskapsinformation får förstöras

Leave a comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.