Egenavgifter

Egenavgifter enskild firma/handelsbolag 2015 (2016)

Egenavgifter är sociala avgifter som betalas av den som är egenföretagare och som bedriver en aktiv näringsverksamhet i enskild firma (Egenavgifter enskild firma 2015) eller handelsbolag (Egenavgifter handelsbolag) istället för arbetsgivaravgifter.  

Egenavgifterna beräknas på överskottet av näringsverksamheten. Egenavgifter som ska betalas under inkomstår/ räkenskapsår 2015 (taxeringsår 2016) är 28,97 %.

Egenavgifter utgörs av följande delar:

Egenavgifternas sammansättning
Egenavgift 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ålderspensionsavgift 10,21% 10,21% 10,21 % 10,21 % 10,21 % 10,21 %
Efterlevandepensionsavgift 1,70% 1,17% 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 %
Sjukförsäkringsavgift 6,78% 5,11% 5,11 % 4,44 % 4,44 % 4,44 %
Föräldraförsäkringsavgift 0,68% 0,68% 2,60 % 2,60 % 2,60 % 2,60 %
Arbetsskadeavgift 2,20% 2,20% 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 %
Arbetsmarknadsavgift 2,11% 0,37% 0,37 % 0,37 % 0,37 % 0,10 %
Allmän löneavgift 6,03% 9,23% 9,88 % 9,88 % 9,88% 10,15%
Totalt 29,71% 28,97% 28,97 % 28,97 % 28,97 % 28,97 %

Egenavgifter för pensionärer 2015

Om du uppfyller något av följande villkor betalar du bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent:
Du är född 1950 eller senare men har tagit ut hel ålderspension från det allmänna pensionssystemet under hela inkomståret, vilket du kan göra från och med den månad du fyller 61 år (från 2011 krävs också att du har tagit ut hel premiepension).
Personer som är födda 1938-1949 betalar ålderspensionsavgift 10,21 %.
Du har haft hel sjukersättning eller aktivitetsersättning under någon del av året.
Personer som är födda 1937 och tidigare betalar inte särskild löneskatt för aktivt bedriven näringsverksamhet.

Egenavgifter för ungdomar 2015 (under 26)

Om du inte har fyllt 26 år när året börjar och inte heller har begärt särskilda karensdagar betalar du bara 14,89 procent. Du betalar bara ålderspensionsavgift och en fjärdedel av övriga avgifter.

Egenavgifter vid passiv näringsverksamhet 2015

Egenföretagare som bedriver en passiv näringsverksamhet betalar särskild löneskatt med 24,26 % i stället för egenavgifter.

Om du bedriver passiv näringsverksamhet betalar du inga egenavgifter alls. I stället betalar du 24,26 procent av underlaget i särskild löneskatt.

Schablonavdrag för egenavgifter 2015

Du får göra ett schablonavdrag för beräknade egenavgifter med maximalt 25 % på överskottet av näringsverksamheten.

Är du född 1986 eller senare får du göra ett schablonavdrag med 13 % på överskottet, eftersom du då betalar lägre avgifter.

Betalar du endast ålderspensionsavgift, född 1938-1946, är schablonavdraget 10 %.

Driver du passiv näringsverksamhet får du göra ett schablonavdrag med högst 20 %.

Sjukförsäkringsavgift – karensdagar 2015

Egenavgift till sjukförsäkringen avseende inkomstår 2015 beräknas enligt följande procentsatser på inkomster upp till och med 7,5 gånger prisbasbeloppet vid årets ingång.

  • För försäkrad med 1 dags karenstid 4,66 %
  • För försäkrad med 7 dagars karenstid 4,44 %
  • För försäkrad med 14 dagars karenstid 4,34 %
  • För försäkrad med 30 dagars karenstid 4,16 %
  • För försäkrad med 60 dagars karenstid 3,93 %
  • För försäkrad med 90 dagars karenstid 3,76 %

På inkomster över 7,5 gånger prisbasbeloppet tillämpas procentsatsen 4,44 procent för sjukförsäkringsavgift enligt 3 kap. 17 § socialavgiftslagen.

Nedsättning av egenavgifterna

Du som är enskild näringsidkare eller är delägare i ett handelsbolag kan få ett särskilt avdrag från egenavgifterna. För att få avdrag måste överskottet av aktiv näringsverksamhet överstiga 40 000 kronor. Du får dra av 7,5 procent av underlaget för inkomst av aktiv näringsverksamhet. Det högsta avdraget är 15 000 kronor per år.

För delägare i ett handelsbolag och fysiska personer som driver näringsverksamhet tillsammans har den tidigare begränsningsregeln tagits bort, se nedan. Du får inte sätta ned egenavgiften så att den blir lägre än ålderspensionsavgiften.

Avdraget kan bara göras av dig som har fyllt 26 men inte 65 år vid ingången av beskattningsåret och som betalar fulla egenavgifter.