Skattetillägg

Skattetillägg kan utgå när lämnar oriktiga uppgifter i skattedeklaration som leder till att felaktig skatt undanhålls. Skattetillägget utgår på skatten som undanhållits:

När den oriktiga uppgiften består i en:

Skattetillägg på undanhållen skatt
  Inkomstskatt Moms
-uppgift i deklaration eller annan skriftlig handling som skulle lett till för låg skatt om den godtagits. 40% 20%
-uppgift i  deklaration eller annan skriftlig handling som skulle medfört underskott i näringsverksamhet eller tjänst om den godtagits  40% av ¼ av den minskning av underskottet som rättelsen medfört
-uppgift som har kunnat rättas med normalt tillgängligt kontrollmaterial  10 % 5 %
Periodiseringsfel 10 % 5 %
Skönstaxering 40 %
Skönsbeskattning 20 %