Kontoplan för enskild firma

Kontoplan för enskild firma -BAS Förenklat årsbokslut 2012 (K1)

Kontoplan för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut – K1

Kontoplan för K1-bolag (enskild firma) 2011, 2012
MINIMIKONTOPLAN
Inga ändringar har skett jämfört med 2011

Anläggningstillgångar
B1 Immateriella anläggningstillgångar 1000
B2 Byggnader och markanläggningar 1110, 1150
B3 Mark och andra tillgångar som inte får skrivas av 1130
B4 Maskiner och inventarier 1220
B5 Övriga anläggningstillgångar 1300
Omsättningstillgångar
B6 Varulager 1400
B7 Kundfordringar 1500
B8 Övriga fordringar 1600
B9 Kassa och bank 1920
Eget kapital
B10 Eget kapital 2010
Skulder
B13 Låneskulder 2330, 2390
B14 Skatteskulder 2610–2650
B15 Leverantörsskulder 2440
B16 Övriga skulder 2900
Intäkter
R1 Försäljning och utfört arbete samt övriga momspliktiga intäkter 3000, 3700, 3900
R2 Momsfria intäkter 3100, 3700, 3900
R3 Bil- och bostadsförmån m.m. 3200
R4 Ränteintäkter 8310
Kostnader
R5 Varor, material och tjänster 4000
R6 Övriga externa kostnader 6900
R7 Anställd personal 7000
R8 Räntekostnader m.m. 8410
Avskrivningar och nedskrivningar
R9 Avskrivningar och nedskrivningar av byggnader och markanläggningar 7700, 7820,  7980
R10 Avskrivningar och nedskrivningar av maskiner och inventarier och immateriella tillgångar 7700, 7810, 7830,  7980
Upplysningar
U1 Periodiseringsfonder 2080
U2 Expansionsfond 2050
U3 Ersättningsfonder 2060
U4 Insatsemissioner, skogskonto, upphovsmannakonto, avbetalningsplan på skog o.d. 2070