2890 Övriga kortfristiga skulder

 

2891 Skulder under indrivning
2892 Inre reparationsfond/underhållsfond
2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del
2894 Valfritt underkonto
2895 Derivat (kortfristiga skulder)
2896 Valfritt underkonto
2897 Mottagna depositioner, kortfristiga
2898 Outtagen vinstutdelning
2899 Övriga kortfristiga skulder