1550 Konsignationsfordringar

1550 Konsignationsfordringar
I huvudkonto 1510 bokförs konsignationsfordringar. Konsignationsfordringar utgör tillgångar och finns på tillgångssidan i balansräkningen. Konsignationsfordringar är tillgångar som man avser att behållas eller kommer att realiseras inom mindre än 1 år och kallas därför för omsättningstillgångar.

Vad är konsignation?
Med konsignation i allmänhet och lagerhantering i synnerhet menas att man har ett inlånat eller utlånat lager, dvs ett lager av produkter som man betalar för i samband med att försäljning sker och inte då man köper in dessa produkter.

Utlånat lager = konsignationsfordringar – man har en fordran pga ett utlånat lager hos en av kunderna.

Gå tillbaka till kontogrupp 15 Kundfordringar.