80 Resultat från andelar i koncernföretag

80 Resultat från andelar i koncernföretag

8010 Utdelning på andelar i koncernföretag

8020 Resultat vid försäljning av andelar i koncernföretag

8030 Resultatandelar från handelsbolag (dotterföretag)

8070 Nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos koncernföretag

8080 Återföringar av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos koncernföretag

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.