79 Övriga rörelsekostnader

79 Övriga rörelsekostnader

BAS-konton:

[Ej K2] 7940 Orealiserad positiv värdeförändring på säkringsinstrument
7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär
7970 Förlust vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar
7990 Övriga rörelsekostnader

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.