Kommittédirektiv om genomförande av EU-direktiv om bostadslåneavtal

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur ett nytt EU-direktiv om bostadslåneavtal ska genomföras i svensk rätt. I uppdraget ingår även att överväga vissa andra närliggande frågor, bland annat åtgärder för att öka konsumenternas insyn i hur bostadslåneräntan bestäms och för att främja en sund amorteringskultur.

Läs mer

The post Kommittédirektiv om genomförande av EU-direktiv om bostadslåneavtal appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.