Reporäntan sänks till noll procent

Svensk ekonomi är relativt stark och konjunkturen fortsätter att förbättras. Men inflationen är för låg. Riksbankens direktion har därför beslutat att penningpolitiken behöver bli ännu mer expansiv för att inflationen ska stiga mot målet på 2 procent. Direktionen sänker reporäntan med 0,25 procentenheter till noll procent och reviderar ned reporäntebanan…

The post Reporäntan sänks till noll procent appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.

Continue reading…

 

Antalet sysselsatta fortsätter att öka

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 809 000 i september 2014, icke säsongrensat, en ökning med 101 000 personer jämfört med september 2013. Antalet arbetslösa var 371 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,2 procent. Antalet arbetade timmar ökade med 1,5 procent och uppgick i genomsnitt till 163,6…

The post Antalet sysselsatta fortsätter att öka appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.

Continue reading…

 

Budgetpropositionen för 2015 – Ett Sverige som håller ihop

I budgetpropositionen för 2015 som lämnas till riksdagen i dag föreslår regeringen reformer för fler jobb, bättre resultat i skolan, bättre miljö och ett hållbart klimat samt för att värna den svenska modellen. Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet. Läs mer

The post Budgetpropositionen för 2015 – Ett Sverige som håller ihop appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.

Continue reading…

 

Förbättringar av husavdragets fakturamodell

I propositionen föreslås vissa ändringar av den så kallade fakturamodellen för husavdraget i syfte att förbättra dess funktion. Det föreslås att underlaget i samband med att utförare begär utbetalning från Skatteverket ska innehålla uppgifter om antalet arbetade timmar, debiterad ersättning för material och debiterad ersättning för annat än hushållsarbete och…

The post Förbättringar av husavdragets fakturamodell appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.

Continue reading…

 

Konjunkturen mattas av

Bankerna och företagen ser en avmattning i konjunkturen. Antalet som tror att konjunkturen kommer att försvagas ökar både bland bankerna och bland företagen. Det framgår av två färska undersökningar som genomförts på uppdrag av Almi Företagspartner. Läs mer

The post Konjunkturen mattas av appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.

Continue reading…

 

Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag

Skatteförenklingsutredningen överlämnade den 8 oktober 2014 sitt slutbetänkande ” Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag ” till regeringen. Utredningens förslag innebär att inkomstskattereglerna för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag förenklas. Läs mer

The post Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.

Continue reading…

 

Förenklade skatteregler med anledning av ny redovisningslagstiftning

I propositionen ges förslag som ska göra det möjligt för enskilda näringsidkare som upprättar ett förenklat årsbokslut att lägga ett sådant bokslut till grund för inkomstbeskattningen utan några ytterligare justeringar. Förslagen berör vissa grundläggande periodiseringsbestämmelser samt reglerna om lager, pågående arbeten och inventarier. I propositionen föreslås även ändringar i mervärdesskattelagen som…

The post Förenklade skatteregler med anledning av ny redovisningslagstiftning appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.

Continue reading…

 

Riksbankens företagsundersökning: Fortsatt återhämtning men osäkerheten är tillbaka

”Vi tror på en svag förbättring”, ”Oron gör att man drar öronen åt sig” och ”Priserna till konsumenter står i princip stilla”. Det är typiska citat ur Riksbankens företagsundersökning i september. Läs mer

The post Riksbankens företagsundersökning: Fortsatt återhämtning men osäkerheten är tillbaka appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.

Continue reading…

 

Ökad hushållskonsumtion

Mellan juli och augusti ökade konsumtionen, i säsongrensade värden, med 0,9 procent. För perioden juni-augusti var konsumtionen oförändrad, i säsongrensade tal, jämfört med perioden mars-maj. Hushållskonsumtionen ökade med 2,5 procent under juli 2014 jämfört med samma månad förra året. Läs mer

The post Ökad hushållskonsumtion appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.

Continue reading…

 

Produktion inom näringslivet steg i augusti

Produktionen inom näringslivet ökade med 0,3 procent i augusti jämfört med föregående månad, korrigerat för säsongseffekter. Jämfört med augusti 2013 ökade produktionen med 1,8 procent i kalenderkorrigerade tal. Läs mer

The post Produktion inom näringslivet steg i augusti appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.

Continue reading…

 

Förbättrat läge i svensk ekonomi

Aktiviteten i den svenska ekonomin ökade andra kvartalet. Återigen var det främst inhemska komponenter som hushållskonsumtion och bostadsinvesteringar som var drivande. Både varu- som tjänsteproducenterna ökade sin produktion. Utrikeshandelsnettot tyngde däremot BNP-utvecklingen genom att importen ökade betydligt mer än exporten. Det visar en analys av statistiken som presenteras i Sveriges…

The post Förbättrat läge i svensk ekonomi appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.

Continue reading…

 

Företagskonkurserna fortsätter att minska

Företagskonkurserna minskade i september med 10 procent jämfört med samma månad 2013. För årets första nio månader fortsätter den positiva utvecklingen med minskande konkurser och jämfört med förra året har antalet konkurser minskat med 7 procent. UC:s statistik omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer. Läs mer

The post Företagskonkurserna fortsätter att minska appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.

Continue reading…

 

Tydlig ökning för nyföretagandet i september

Nyföretagandet i landet ökade med 15,2 procent i september. 5 437 företag nyregistrerades hos Bolagsverket, jämfört med 4 721 under september ifjol. Statistiken avser de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Nyregistreringarna ökade för alla företagsformer, aktiebolagen med hela 19 procent och antalet enskilda näringsidkare med 10…

The post Tydlig ökning för nyföretagandet i september appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.

Continue reading…

 

Antalet företag som drivs av kvinnor fortsätter att öka

Fler företag drivs av kvinnor och ökningen märks i hela landet. Mellan 2006 och 2012 var ökningen 34 procent. Under samma period har antalet företag som drivs av män ökat med 19 procent. Läs mer  

The post Antalet företag som drivs av kvinnor fortsätter att öka appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.

Continue reading…

 

Hushållens lån passerar 3 000 miljarder

I augusti uppgick hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) till 3 003 miljarder. Det är en ökning med 13 miljarder jämfört med föregående månad. Jämfört med motsvarande månad föregående år är det en ökning med 153 miljarder, vilket ger en oförändrad årlig tillväxttakt på 5,6 procent. Begreppet MFI innefattar exempelvis…

The post Hushållens lån passerar 3 000 miljarder appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.

Continue reading…

 

Försäljningen i detaljhandeln ökade i augusti

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 2,5 procent augusti 2014 jämfört med augusti 2013. Dagligvaruhandeln ökade med 1,3 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 3,6 procent. Läs mer

The post Försäljningen i detaljhandeln ökade i augusti appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.

Continue reading…

 

Sveriges utrikeshandel första halvåret 2014

Sveriges export av varor och tjänster ökade med 3,2 procent och importen med 5,6 procent första halvåret 2014 jämfört med motsvarande period 2013. Det är framförallt tjänstehandeln som drivit den positiva utvecklingen. Detta framkommer i Kommerskollegiums rapport om Sveriges utrikeshandel första halvåret 2014. Läs mer

The post Sveriges utrikeshandel första halvåret 2014 appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.

Continue reading…

 

Bankerna tvingas bli öppnare om bolåneräntorna

Bankerna har länge presenterat missvisande listpriser för sina bolånekunder. Nu kräver FI att de ska redovisa ett snitt av de räntor som kunderna faktiskt betalar. Förslaget är ett viktigt steg för att stärka bankkundernas ställning på bolånemarknaden.  Läs mer

The post Bankerna tvingas bli öppnare om bolåneräntorna appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.

Continue reading…

 

Tillväxtverket får utökat ansvar att förenkla för företagen

Arbetet för förenkling för företagen samlas under ett tak. Regelrådets verksamhet permanentas och inordnas som ett särskilt beslutsorgan hos Tillväxtverket. Läs mer

The post Tillväxtverket får utökat ansvar att förenkla för företagen appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.

Continue reading…