Traktamenten

Skattefritt traktamente  – traktamente vid tjänsteresa kan erhållas för tjänstresor både inrikes och utrikes.

En arbetsgivare ska ersätta den anställde för ökade levnadskostnader i samband med en tjänsteresa (med övernattning) utanför verksamhetsorten (fem mil från tjänstestället eller bostaden) genom traktamente.

Kravet för att erhålla ett skattefritt traktamente är således att övernattning måste ske oavsett ifall tjänstresan är inom Sverige eller till utlandet. Därav är ett s.k dagtraktamente (traktamente vid tjänsteresa utan övernattning) alltid skattepliktigt fullt ut.

För tjänsteresor i Sverige har Riksdagen fastställt att ett skattefritt heldagstraktamente ska vara 0,5 % av prisbasbeloppet, avrundat till jämnt 10-tal kronor. För tjänsteresor till utlandet fastställer Skatteverket varje år så kallade normalbelopp som ska gälla för varje land (utrikestraktamente).

Klicka nedan för att se vilka skattefria traktamenten (belopp) som gäller för tjänsteresor som kombineras med övernattning för aktuellt inkomstår (taxeringsår):

Traktamenten inom Sverige
Traktamenten utland

Skattefritt traktamente  – Tyst kvittning
Tyst kvittning gäller, dvs traktamentet tas inte upp i deklarationen och inga avdrag görs i deklarationen. Traktamentesbeloppen som Skatteverket fastställt betraktas som kostnadsersättningar och är skattefria. Om företaget betalar ut högre traktamente (resetillägg) än de traktamentesbelopp som Skatteverket har fastställt så betraktas den överskjutande delen som lön och är skattepliktig.

Skattefritt traktamente  – Avdrag från traktamente för fria måltider under tjänsteresan
Om den anställde får fria måltider under resan ska det skattefria traktamentet reduceras och den anställde beskattas för kostförmån. Olika tillvägagångssätt gäller för resor inom Sverige eller resor till utlandet:

Traktamente inom Sverige
Traktamenten i utlandet

Reducering ska dock inte göras för måltider som obligatoriskt ingår i färdbiljettpriset (i praktiken enbart aktuellt vid flygresor). Dessa måltider tas inte heller upp som kostförmån.