Exempel på avdragsgill extern representation

Representation – exempel på avdragsgill extern representation

Läs lite om representation och vilka belopp som gäller för avdragsgill representation det aktuella inkomståret för att lättare förstå de exemplen av extern representation nedan!

Affärsförhandlingar
Till affärsförhandlingar bör räknas, förutom förhandlingar om köp eller försäljning, även andra förhandlingar i och för verksamheten, t.ex. förhandlingar med konsulter och experter av olika slag samt förhandlingar angående kollektivavtal och liknande. För att bedöma avdragsrätten bör det sakna betydelse om förhandlingar vid ett visst tillfälle förs med företrädare för ett enda företag eller med en grupp sådana. Det bör också sakna betydelse för avdragsrätten om inledda förhandlingar resulterar i ett avtal eller om förhandlingarna blir resultatlösa.
Representation med PR-syfte
Jubileum m.m.
I 16 kap. 2 § IL anges bl.a. att utgifter som avser jubileum får dras av med skäligt belopp. Av lagrummet framgår också att avdrag för måltidsutgift i samband med jubileet får medges med högst 90 kr/90 kr plus mervärdesskatt per person.

För att en utgift för jubileum (jubileumskostnader )  i samband med fest eller liknande skall anses avdragsgill bör jubileet avse en mer betydande milstolpe i företagets verksamhet som 25-, 50-, 75- och 100-årsjubileum osv. Av praxis framgår att 50- och 100-årsjubileum är sådana milstolpar i ett företags verksamhet som medför att utgifter för dessa kan vara avdragsgilla. Avdrag bör i regel inte medges för utgift för tidigare jubileumsfest än 25-årsjubileum (I RÅ 1970 Fi 15 vägrades avdrag för ett företags 10-årsjubileum). I samband med jubileumsfestligheter bör avdrag medges för utgifter som avser företagets huvudsakliga affärsförbindelser liksom för anställda, anställdas makar (RÅ 1989 not 239) och representanter för myndigheter och massmedia.

Invigning av anläggning

Utgift för representation i samband med invigning av anläggning bör vara avdragsgill under förutsättning att det är fråga om en anläggning som med hänsyn till företagets storlek och omfattning är att anse som betydande.

Demonstrationer, visningar, information riktad till massmedia och kunder
Vid PR-verksamhet som exempelvis demonstrationer och visningar kan, om kravet på omedelbart samband mellan representationen och företagets verksamhet är uppfyllt, avdrag medges för utgifter för enklare förtäring med högst 60 kr/60 kr plus mervärdesskatt per person.
Exempel på ej avdragsgill extern representation:
– Jullunch (julmiddag) och kräftskiva för företags kunder – Allmän med företagets affärsförbindelser och kunder. Omedelbart samband mellan representationstillfället och verksamheten saknas (tidssamband). Jullunch (julmiddag) och kräftmiddag med personalen, se Personalfest nedan.