K3 – Kapitel 11 och 12 ska skickas på ny remiss

BFN har vid sitt sammanträde 20 april 2012 beslutat att ett förslag till kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärde och kapitel 12 Finansiella instrument värderade till verkligt värde ska skickas ut på förnyad remiss efter sommaren. Anledningen är att det nya remissförslaget rörande redovisning av finansiella instrument innehåller så stora förändringar att en remiss bedöms erforderlig. BFN räknar med att fatta beslut om de två kapitlen i december 2012.