Den 8 juni 2012 fattade BFN beslut om det allmänna rådet (BFNAR 2012:1), om årsredovisning och koncernredovisning (K3) med tillhörande vägledning

Regelverket ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2013 och får tillämpas på räkenskapsår som påbörjas tidigare. Regelverket är huvudalternativet när årsredovisning och koncernredovisning upprättas i icke noterade företag.