Anläggningstillgångar

En anläggningstillgång är enligt 4 kap. 1 ÅRL är en tillgång ”som är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten”.  Med stadigvarande menas en tillgång som brukas eller innehas i verksamheten i mer än ett år. Om tillgången inte brukas eller innhas i verksamheten i mer än ett år så är det inte fråga om […]
Continue reading…