Bokslutsrapporten – ett kvalitetsbevis för ekonomisk rapportering

Efter att den lagstadgade revisionsplikten för mindre aktiebolag togs bort har många valt att kvalitetssäkra sin redovisning med en Bokslutsrapport. Bokslutsrapporten är en bekräftelse på att kraven i Svensk standard för redovisningstjänster, Reko är uppfyllda och att redovisningen har kvalitetssäkrats redan när arbetet har utförts. För de flesta företag är detta både ett enklare och effektivare sätt att skapa förtroende för den ekonomiska rapporteringen.