Lönebaserat utrymme

Lönebaserat utrymme (utdelningsutrymme) för beräkning av gränsbeloppet enligt huvudregeln enligt dem s.k 3:12-reglerna för räkenskapsår 2010 (taxeringsår 2011) är:

25 % av de kontanta lönerna i företaget 2009 utgör det lönebaserade utrymmet som du får lägga till vid beräkningen av gränsbelopp.

Om lönerna överstiger 3 054 000 kronor (60 gånger inkomstbasbeloppet 2009) får du dessutom ta med ytterligare 25 % av den överstigande delen i beräkningen av gränsbelopp.

Krav på egna löneuttag
En förutsättning för att du ska få ta med ett lönebaserat utrymme är att du (eller närstående till dig) under 2009 har gjort egna löneuttag i företaget eller dess dotterföretag.

Löneuttaget ska uppgå till minst 509 000 kronor eller 305 400 kronor plus 5 % av samtliga löner i företaget och dessa dotterföretag. Det är även en förutsättning att det var du som ägde aktierna vid 2010 års ingång.