Norsk kontoplan

Norsk kontoplan – här kan du ladda ner en norsk kontoplan.

Norsk Standard Kontoplan administreras av Standard Norge (http://www.standard.no/) som är norska motsvarigheten till svenska föreningen, BAS-intressenternas Förening som administrerar, BAS-kontoplanen (www.bas.se).

Norsk Regnskapsstiftelse (NRS, http://www.regnskapsstiftelsen.no/) är den norska motsvarigheten till svenska Bokföringsnämnden (BFN, www.bfn.se)

Norsk Standard Kontoplan

Oppstillingsplan for balanse

EIENDELER Dette år Forrige år
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Forskning og utvikling
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigh.
Utsatt skattefordel
Goodwill
Sum immaterielle eiendeler
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Andre anleggsmidler
Driftsløsøre, inventar ol.
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Lån til foretak i samme konsern
Investeringer i aksjer og andeler
Obligasjoner og andre fordringer
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Varer
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer
Investeringer
Markedsbaserte aksjer
Andre aksjer
Markedsbaserte obligasjoner
Andre obligasjoner
Sum investeringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende
Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER
EGENKAPITAL OG GJELD Dette år Forrige år
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Bundet egenkapital
Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Fond for vurderingsforskjeller
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser
Uopptjent inntekt
Andre avsetninger for forpliktelser
Sum avsetning for forpliktelser
Annen langsiktig gjeld
Konvertible lån
Obligasjonslån
Gjeld til kredittinstitusjoner
Øvrig langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Konvertible lån
Sertifikatlån
Gjeld til kredittinstitusjoner
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldige offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Oppstillingsplan resultatregnskap

RESULTATREGNSKAP

Dette år

Forrige år

Inntekter
Salgsinntekter, avgiftspliktige
Salgsinntekter, avgiftsfrie
Salgsinntekter, utenfor avgiftsområdet
Offentlige tilskudd
Leieinntekter
Andre inntekter
Sum inntekter
Kostnader
Varekostnad
Lønn og annen godtgjørelse
Annen driftskostnad
Sum kostnader
Driftsresultat
Finansposter og ekstraordinære poster
Finansinntekt
Finanskostnad
Ekstraordinær inntekt
Ekstraordinær kostnad
Sum finansposter og ekstraordinære poster
ÅRSRESULTAT

Kontokodeklasser

For finansregnskap skal rammen for kontokoder ha åtte kodeklasser:

Kodeklasse 1              Eiendeler

Kodeklasse 2              Egenkapital og gjeld

Kodeklasse 3              Salgs- og driftsinntekt

Kodeklasse 4 til 7        Driftskostnad

Kodeklasse 8              Finansinntekt og –kostnad, ekstraordinær inntekt og –kostnad og skatt

Kodeklasse 9 er ledig og kan f.eks. brukes for internt regnskap. Kodeklasse 0 skal ikke brukes.Oversikt over kontokodeklasser og -grupper

1. Eiendeler 2. Egenkapital og gjeld 3. Salgs- og driftsinntekt 4. Varekostnad 5. Lønnskostnad 6. og  7.  Annen driftskostnad, av- og nedskriving 8. Finansinntekt og kostnad, ekstraord. Inntekt og kostnad
10. Immaterielle eiendeler ol. 20. Egenkapital 30. Salgsinntekt, avgiftspliktig 40. Forbruk av råvarer og innkjøpte halvfabrikata 50. Lønn til ansatte 60. Av- og nedskrivning 70. Kostnad transportmidler 80. Finansinntekt
11. Tomter, bygninger, fast eiendom ol. 21. Avsetning for forpliktelser 31. Salgsinntekt, avgiftsfri 41. Forbruk av varer under tilvirkning 51. Lønn til ansatte 61. Frakt og transportkostnad vedrørende salg 71. Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil ol. 81. Finanskostnad
12. Transportmidler, inventar, maskiner ol. 22. Annen langsiktig gjeld 32. Salgsinntekt, utenfor avgiftsområde 42. Forbruk av ferdig tilvirkede varer 52. Fordel i arbeidsforhold 62. Energi, brensel og vann vedrørende produksjon 72. Provisjonskostnad 82. Fri
13. Finansielle anleggsmidler 23. Kortsiktige konvertible lån, sertifikatlån og gjeld til kredittinstitusjoner 33. Offentlig avgift vedrørende omsetning 43. Forbruk av varer for videresalg 53. Annen oppgavepliktig godtgjørelse 63. Kostnad lokaler 73. Salgs-, reklame- og representasjons-kostnad 83. Skattekostnad på

ordinært resultat

14. Varelager og forskudd til leverandører 24. Leverandørgjeld 34. Offentlig tilskudd/refusjon 44. Fri 54. Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad 64. Leie maskiner, inventar ol. 74. Kontingent og gave 84. Ekstraordinær inntekt (spes. etter art)
15. Kortsiktige fordringer 25. Betalbar skatt 35. Uopptjent inntekt 45. Fremmedytelser og underentreprise 55. Annen kostnadsgodtgjørelse 65. Verktøy, inventar og driftsmaterialer som ikke skal aktiveres 75. Forsikringspremie, garanti- og servicekostnad 85. Ekstraordinær kostnad (spes. etter art)
16. Merverdiavgift, opptjente offentlige tilskudd ol. 26. Skattetrekk og andre trekk 36. Leieinntekt 46. Fri 56. Arbeidsgodt-gjørelse til eiere ol. 66. Reparasjon og vedlikehold 76. Lisens- og patentkostnad 86. Skattekostnad på ekstraordinært resultat
17. Forskuddsbetalte kostnader, påløpte inntekter ol. 27. Skyldige offentlige avgifter 37. Provisjonsinntekt 47. Fri 57. Offentlig tilskudd vedrørende arbeidskraft 67. Fremmed tjeneste 77. Annen kostnad 87. Fri
18. Kortsiktige finansinvesteringer 28. Utbytte 38. Gevinst ved avgang av anleggsmidler 48. Fri 58. Offentlig refusjon vedrørende arbeidskraft 68. Kontorkostnad, trykksak ol. 78. Tap ol. 88. Årsresultat
19. Kontanter, bankinnskudd ol. 29. Annen kortsiktig gjeld 39. Annen driftsrelatert inntekt 49. Annen periodisering 59. Annen personalkostnad 69. Telefon, porto ol. 79. Periodiserings-konto 89. Overføringer og disponeringer


Klasse 1: Eiendeler

Anleggsmidler

                Immaterielle eiendeler

10                 Immaterielle eiendeler ol.

1000        Forskning og utvikling

1010        Fri

1020        Konsesjoner

1030        Patenter

1040        Lisenser

1050        Varemerker

1060        Andre rettigheter

1070        Utsatt skattefordel

1080        Goodwill

1090        Fri

                Varige driftsmidler

11           Tomter, bygninger og annen fast eiendom      

1100        Bygninger

1110        Fri

1120        Bygningsmessige anlegg

1160        Boliger inkl. tomter

1170        Fri

1180        Fri

1190        Andre anleggsmidler

12           Transportmidler, inventar, maskiner ol.

1200        Maskiner og anlegg

1210        Maskiner og anlegg under utførelse

1230        Biler

1240        Andre transportmidler

1250        Inventar

1280        Kontormaskiner

1290        Andre driftsmidler

Finansielle anleggsmidler

13           Finansielle anleggsmidler

1340        Lån til foretak i samme konsern

1350        Investeringer i aksjer og andeler

1360        Obligasjoner

1370        Fordringer på eiere, styremedlemmer ol.

1380        Fordringer på ansatte

1390        Andre fordringer

Omløpsmidler

Varer

14           Varelager og forskudd til leverandører

1410        Fri

1460        Varer på lager

1470        Fri

1480        Forskuddsbetaling til leverandør

Fordringer

15           Kortsiktige fordringer

1500        Kundefordringer

1510        Fri

1520        Fri

1530        Opptjente, ikke fakturerte driftsinntekter

1570        Andre kortsiktige fordringer

1580        Avsetning tap på fordringer

1590        Fri

16           Opptjente off.tilskudd ol.

1670        Krav på offentlige tilskudd

17           Forskuddsbetalt kostnad, påløpt inntekt ol.

1700        Forskuddsbetalt leie

1710        Forskuddsbetalt rente

1720        Fri

1730        Fri

1750        Påløpt leie

1760        Påløpt rente

                Investeringer

18           Kortsiktige finansinvesteringer

1810        Markedsbaserte aksjer

1820        Andre aksjer

1830        Markedsbaserte obligasjoner

1840        Andre obligasjoner

                Bankinnskudd, kontanter ol.

19           Bankinnskudd kontanter ol.

1900        Kasse

1910        Fri

1920        Bankinnskudd

1930        Fri

1940        Fri

1950        Bankinnskudd for skattetrekk

1960        Fri

1970        Fri

1980        Fri

1990        Fri

Klasse 2: Egenkapital og gjeld

Egenkapital

                Innskutt egenkapital

20           Egenkapital andre foretak

2000        Egenkapital bundet

2020        Fri

2030        Fri

Opptjent egenkapital

2040        Fond for vurderingsforskjeller

2050        Annen egenkapital

2060        Fri

2070        Skatter

2080        Udekket tap

2090        Fri

Gjeld

21           Avsetning for forpliktelser

2100        Pensjonsforpliktelser

2110        Fri

2160        Uopptjent inntekt

2180        Andre avsetninger for forpliktelser

22           Annen langsiktig gjeld

2200        Konvertible lån

2210        Obligasjonslån

2220        Gjeld til kredittinstitusjoner

2230        Fri

2240        Pantelån

2290        Annen langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld

23                 Kortsiktige lån ol.

2360        Byggelån

2380        Kassakreditt

2390        Fri

24           Leverandørgjeld

2400        Leverandørgjeld

2410        Fri

25           Betalbar skatt

2500        Betalbar skatt, ikke utlignet

2510        Betalbar skatt, utlignet

2540        Forhåndsskatt

26           Skattetrekk og andre trekk

2600        Skattetrekk

2610        Påleggstrekk

2620        Bidragstrekk

2630        Trygdetrekk

2640        Forsikringstrekk

2650        Trukket fagforeningskontingent

2690        Andre trekk

27           Skyldige offentlige avgifter

2700        Utgående mva

2710        Inngående mva

2720        Investeringsavgift

2730        Grunnlag innv.avg.

2740        Oppgjørskonto mva

2750

2760

2770        Skyldig arbeidsgiveravgift

2780        Avsatte arb.avg. feriepenger

2790        Andre offentlige utgifter

28           Utbytte

2800        Avsatt utbytte

29           Annen kortsiktig gjeld

2900        Forskudd fra kunder

2910        Gjeld til ansatte

2930        Lønn

2940        Avsatte feriepenger

2950        Påløpt rente

2960        Påløpt kostnad og forskuddsbetalt innt.

2980        Avsetning for forpliktelser

2990        Annen kortsiktig gjeld

Klasse 3: Salgs- og driftsinntekt

30           Salgsinntekter, avgiftspliktig

3000        Salgsinntekter avgiftspliktig

3010        Salg materiell pliktig

3020        Sponsor/samarbeidsavtaler avgiftspliktig

3021        Barteravtaler avgiftspliktig

3030        Annonser avgiftspliktig

31           Salgsinntekter, avgiftsfrie    

3110        Salg materiell avgiftsfritt

3120        Sponsorinntekter avgiftsfrie

3121        Barteravtaler avgiftsfrie

32           Salgsinnt. utenfor avgiftsomr. 

3200        Salgsinntekt utenfor avgiftsomr.

34           Offentlig tilskudd             

3400        Offentlig tilskudd

3440        Rammetilskudd

3441            Andre tilskudd

3442        Tilskudd øremerkede

3450        VO-tilskudd

36           Leieinntekter

3600        Leieinntekter

39           Andre inntekter

3910        Kursinntekter

3920        Årskontingenter

3930        Lisenser

3940        Overgangsgebyrer

3960        Bingo/lotto ol.

3970        Fri

3980        Fri

3990        Fri

3999        Diverse inntekter

Klasse 4: Varekostnad

40           Varekostnad

4200        Innkjøp av varer

4230        Rekvisita/kontorutstyr

4300        Forbruk av varer for videresalg

4390        Beholdningsendring

4600            Fri

4700            Fri

4800        Fri

Klasse 5: Lønnskostnad

50           Lønn ansatte

5000        Personalkostnader

52           Fordel i arbeidsforhold       

5200            Fri bil

5210            Fri telefon

5220            Fri avis

5230            Fri losji og bolig

5240            Rentefordel

53           Annen oppgavepliktig godtgjørelse

5330            Godtgjørelse til styret

54           Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad 

5400        Arbeidsgiveravgift

5420        Innberetningspliktig pensjonskostnad

5500        Annen kostnadsgodtgjørelse

5800        Refusjon sykepenger

59           Annen personalkostnad

5900        Gaver til ansatte

5910        Kantinekostnad

5920        Yrkesskadeforsikring

5930        Reise og ulykkesforsikring

5990        Andre personalkostnader


Klasse 6 og 7: Annen driftskostnad,
av- og nedskriving

60           Av- og nedskriving

6000        Avskriving på bygninger og annen fast eiendom

6010        Avskrivning på transportmidler, maskiner og inv.

61           Frakt og transportkostnad vedr. salg

6100        Frakt

6110        Toll og avgifter

63           Kostnad lokaler

6300        Leie lokaler

6320        Renovasjon, vann, avløp

6340        Lys/varme

6360        Renhold

6390        Andre kontorkostnader

64           Leie maskiner, inventar ol.

6400        Leie maskiner

6410        Leie inventar

6420        Leie datautstyr

6440        Leasing/leie biler

65           Inventar og driftsmateriale som ikke skal aktiveres

6540        Inventar

66           Reparasjon og vedlikehold        

6600        Reparasjon og vedlikehold bygninger

6620        Reparasjon og vedlikehold utstyr

67           Fremmedtjenester

6700        Revisjonshonorar

6720        Økonomisk og juridisk bistand

6730        Idrettsfaglig bistand

6780        Lønn selvstendig næringsdrivende

6790        Andre fremmedtjenester

68           Kontorkostnad, trykksak ol.

6800        Kontorrekvisita

6810        Kopiering/trykking

6820        Trykksaker

6840        Aviser, tidsskrifter mm.

6860        Møter, kurs, oppdatering o.l.

6890        Annen kontorkostnad

69           Telefon, porto ol.                       

6900        Telefon

6940        Porto

70           Kostnad transportmidler                  

7000        Drivstoff

7020        Vedlikehold

7040        Forsikring

7090        Annen kostnad transportmidler

71           Kostnad og godtgj. for reise, diett ol.    

7100        Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig

7102        Passasjertillegg

7130        Reisekostnader – oppgavepliktig

7140        Reisekostnader – ikke oppg.pl.

7150        Diettkostnad – oppgavepliktig

7160        Diettkostnad – ikke oppg.pl.

7170-80

72           Provisjonskostnad

7200        Sponsorkostnad, oppg.pl.

7210        Sponsorkostnad, ikke oppg.pl.

73           Salgs-, reklame- og repr.kostnader      

7300        Salgskostnad

7320        Reklame/annonser

7390        Annen salgskostnad

74           Kontingent og gave

7410        Medlemskontingenter

7420        Gaver/premier

7450        Tilskudd

7451        Tilskudd særforbund

7452        Tilskudd idrettskretser

7453        Tilskudd særkretser

7454        Tilskudd idrettsråd

7455        Tilskudd idrettslag

7460        Tilskudd andre organisasjoner

75           Forsikring

7510

7520

7530

77           Andre kostnader                 

7790        Diverse kostnader

78           Tap ol.

7800        Tap ved avgang anleggsmidler

7820        Innkommet på tidligere avskrevne fordringer

7830        Tap på fordringer

7900        Periodiseringskonto

Klasse 8: Finansinntekt og –kostnad, ekstraord. inntekter og kostnader

8040        Renteinntekt

8060        Valutagevinst

8140        Rentekostnader

8160        Valutatap

8170        Andre finanskostnader og gebyr

8400        Ekstraordinære inntekter

8500        Ekstraordinære kostnader

88-89      Avslutningskontoer

8800        Årsresultat

8960        Overføringer annen egenkapital

8990        Udekket tap

Forslag til prosjektplan

Prosjektgrupper        Navn

1000                           Administrasjon/lønn og annen godtgjørelse

1100                           Møter og kostnader vedr. tillitsvalgte

1900                           Egne stevner/arrangementer

2000                           Deltakelse i andres stevner/serier

2100                           Trening og instruksjon

4000                           Utdanning og kurs

9000                           Informasjon og markedsføring