39 Övriga rörelseintäkter

Bokföring av, bokföra, hur man bokför övriga rörelseintäkter.

I kontogrupp 39 bokförs övriga rörelseintäkter. Övriga rörelseintäkter är exempelvis hyresintäkter, arrendeintäkter,provisionsintäkter m.m.

Nedan är de olika huvudkontona – du kan läsa mer om respektive huvudkonto genom att klicka nedan:

3900 Övriga rörelseintäkter (gruppkonto)
3910 Hyres- och arrendeintäkter
3920 Provisionsintäkter, licensintäkter och royalties
3930 Valfritt huvudkonto
3940 Orealiserad negativ värdeförändring på säkringsinstrument
3950 Återvunna, tidigare avskrivna kundfordringar
3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär
3970 Vinst vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar
3980 Erhållna offentliga stöd m.m.
3990 Övriga ersättningar och intäkter