1230 Installationer

Bokföring av, bokföra, hur man bokför installationer

Installationer utgör materiella anläggningstillgångar för företag och en materiell anläggningstillgång finns bokförd på tillgångssidan i balansräkningen.

Installationer bokförs på bokföringskonto 1230 som är ett huvudkonto för bokföring av installationer, 1230 Installationer .

Nedan anges underkontona för bokföring installationer – du kan läsa mer om hur du ska bokföra på respektive underkonto genom att klicka på bokföringskontot nedan:

1231 Installationer på egen fastighet
1232 Installationer på annans fastighet
1238 Ackumulerade nedskrivningar på installationer
1239 Ackumulerade avskrivningar på installationer

Gå tillbaka till kontogrupp 12 Maskiner och inventarier  för att se andra materiella anläggningstillgångar.