Handelsbolagslagen

Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

1 kap. Inledande bestämmelser

2 kap. Handelsbolag
Bolagsmännens inbördes rättigheter och skyldigheter
Bolagets och bolagsmännens förhållande till tredje man
Bolagets likvidation och upplösning

3 kap. Kommanditbolag

4 kap. Enkla bolag
Bolagsmännens inbördes rättigheter och skyldigheter
Bolagsmännens förhållande till tredje man
Bolagets likvidation och upplösning

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.