Lyxbetonad representation enligt Skatteverket

Vad ingår i lyxbetonad representation?

Representation som är av alltför påkostad natur kallas för lyxbetonad representation. Lyxbetonad representation är inte avdragsgill. Avdragsrätten för representation enligt 16 kap. 2 § IL avser enbart utgifter som kan anses vara skäliga vilket medför att lyxbetonad representation faller utanför tillämpningsområdet. Lyxbetonad representation kännetecknas främst  av den höga kostnaden. För sådan representation saknas det omedelbara sambandet med näringsverksamheten som måste föreligga för att representation sak vara avdragsgill. Då omedelbara sambandet saknas medges det inte ens ett grundavdrag för lyxbetonad representation eftersom hela kostnaden är icke avdragsgill. Lyxbetonad representation går också självklart utöver vad som är att anse som skäligt belopp. Vad som är lyxbetonad representation av omständigheterna i varje enskilt fall.

Exempel på lyxbetonad representation enligt praxis

Den praxis som finns inom skatteområdet rörande lyxbetonad representation visar  att avdrag inte medges för lyxbetonad representation.

– särskilt arrangerade jaktutflykter
– särskilt arrangerade fiskeresor
– specialarrangerad underhållning
– hållande av lustjakter för representationsändamål
-hållande av lantställen för representationsändamål. Enligt Skatteverket bör även villor och andra byggnader som helt eller huvudsakligen är avsedda för representationsändamål bör räknas till denna kategori. Undantag kan dock göras för byggnader på orter där bostadsfrågan för besökande affärsförbindelser annars inte kan ordnas på ett tillfredsställande sätt.

Annat som kan utgöra lyxbetonad representation

Loger i idrottsanläggningar genom sponsring till olika idrottsklubbar (fotboll, hockey mfl) är sannolikt inte avdragsgillt då det inte borde finnas något omedelbart samband.

Läs mer om representation och vad som är avdragsgill representation