Ändrade regler om när ett investeringssparkonto upphör

I en promemoria som skickas ut på remiss i dag föreslås att reglerna för när ett investeringssparkonto ska upphöra ändras. Syftet är att öka förutsebarheten för kontoinnehavarna och minska den administrativa bördan för såväl företagen som Skatteverket.

Läs mer

The post Ändrade regler om när ett investeringssparkonto upphör appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.