Bas-kontoplan

BAS-kontoplan BAS-kontoplanen har blivit en standard för kontoplaner och i princip alla företag använder den som sin kontoplan. Den främsta anledningen till att BAS-kontoplanen blivit en standard är pga den är uppbyggd utifrån hur en resultat- och balansräkning ska vara uppställd. Därutöver innehåller BAS-kontoplanens bokföringskonton kopplingar till hur olika poster ska redovisas i inkomstskattedeklarationen (INK), läs mer om BAS-kontoplanens SRU-kopplingar.

Förklaring av kontoplan (BAS-kontoplan)
Här går vi igenom och förklarar grunderna till hur en kontoplan och i första hand hur BAS-kontoplanen är uppbyggd. Du kommer att lära dig hur den är uppbyggd och kommer att förstå hur den fungerar samt kunna tillämpa den själv i din bokföring och redovisning.

BAS-kontoplanens uppbyggnad
BAS-kontoplanens bokföringskonton representerar alla en affärshändelse.  BAS-kontoplanens bokföringskonton består av ett fyrsiffrigt tal. Bokföringskontonas siffror talar om för oss vad det är för typ av affärshändelse. Utan att komplicera det alltför mycket så ska vi försöka illustrera detta genom ett exempel:

Siffra Benämning Förklaring
1 Kontoklass Den första siffran i kontot anger kontoklassen.I det här fallet är det fråga om en tillgång. Nedan går vi igenom dem olika kontoklasserna som finns i BAS-kontoplanen.
19 Kontogrupp Den andra siffran anger  kontogruppen.I det här fallet är det fråga om kassa och bank.
1900 Gruppkonto De två sista siffrorna anger kontot som affärshändelsen hänför sig till.Om kontots två sista siffror är nollor anger dem att det är fråga om ett gruppkonto.I det här fallet betyder det att endast ett konto används för alla affärshändelser som hänför till kontogruppen kassa och bank.
1910 Huvudkonto Om endast kontots sista siffra är en nolla är ett fråga om ett huvudkonto.I det här fallet betyder det att det är fråga om kassa.
1911 Underkonto Om kontots sista siffra är 1-9 är det fråga om ett underkonto till huvudkontot.I det här fallet skulle det kunna vara fråga om en handkassa.

Kontoklasser
Nedanstående kontoklasser är dem vanligaste klasserna som används för den externa redovisningen.

Klass Benämning
1 Tillgångar
2 Eget kapital och skulder
3 Rörelsens inkomster/intäkter
4 Utgifter/kostnader för varor, material
och vissa köpta tjänster
5 Övriga externa rörelseutgifter/ kostnader
6 Övriga försäljningskostnader
7 Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m.
8 Finansiella och andra inkomster/ intäkter och utgifter/kostnader

Förutom ovanstående klasser så finns även kontoklasserna 0 och 9, men dessa används för internt bruk (intern redovisning) och oftast av större företag.

BAS-kontoplan 2012

iBokföring har utgått ifrån BAS-kontoplan 2012. Det sker  sker årliga revisioner av BAS-kontoplanen. Du kan ladda ner BAS-kontoplan 2011 och BAS-kontoplan 2012 eller den senaste BAS-kontoplanen här.