1290 Övriga materiella anläggningstillgångar

Bokföring av, bokföra, hur man bokför övriga materiella anläggningstillgångar

Övriga materiella anläggningstillgångar utgör materiella anläggningstillgångar för företag och en materiell anläggningstillgång finns bokförd på tillgångssidan i balansräkningen.

Övriga materiella anläggningstillgångar bokförs på bokföringskonto 1290 som är ett huvudkonto för bokföring av övriga materiella anläggningstillgångar, 1290 Övriga materiella anläggningstillgångar .

Nedan anges underkontona för bokföring övriga materiella anläggningstillgångar – du kan läsa mer om hur du ska bokföra på respektive underkonto genom att klicka på bokföringskontot nedan:

1291 Konst och liknande tillgångar
1292 Djur som klassificeras som anläggningstillgång
1298 Ackumulerade nedskrivningar på övriga materiella anläggningstillgångar
1299 Ackumulerade avskrivningar på övriga materiella anläggningstillgångar

Gå tillbaka till kontogrupp 12 Maskiner och inventarier  för att se andra materiella anläggningstillgångar.