Förmån fri uniform

Förmån av fri (skattefri) uniform – enligt 11 kap. 9 § inkomstskattelagen, är förmån av uniform och andra arbetskläder skattefri om förmånen avser kläder som är avpassade för tjänsten och inte lämpligen kan användas privat.

I Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2007:37) anges följande.
“Som skattefri uniform bör anses sådan klädedräkt för tjänstebruk som fastställts och utformats i detalj av myndighet eller arbetsgivare. En uniforms primära syfte bör vara att utmärka en viss befattning eller vissa befogenheter. Karaktäristiskt för en uniform är att den har en från vanliga kläder tydligt avvikande utformning.”

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.