Brott och straff

Brott och straff – den del av lagstiftningen som behandlar brott och straff är Brottsbalken som är en viktig del av straffrätten. Straffrätten handlar om offentligrättslig maktutövning och utgör en del av den offentliga rätten.

Till skillnad från civilrätten, som behandlar rättsförhållandet mellan formellt likställda parter, handlar straffrätten om förhållandet mellan staten och underordnade individer på just området för brott och straff.

Vilka handlingar som är kriminaliserade och vilka straff eller andra brottspåföljder som kan utdömas bestäms av straffrätten.

Ett brott är endast en gärning som finns beskriven i Brottsbalken eller i annan lag eller författning (som hänvisar till Brottsbalken) och för vilken straff är föreskrivet i Brottsbalken. Således är en gärning som inte finns upptagen i Brottsbalken eller saknar hänvisning om straff i Brottsbalken inget brott i juridisk mening.

Vi kommer inte att redogöra för alla brott och straff, utan fokus kommer att ligga på brott och straff inom det ekonomiska området.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.