8 Finansiella och andra intäkter

Bokföring – I kontoklass 8 sker bokföring av finansiella och andra inkomster/intäkter. I nedanstående kontogrupper sker bokföring av inkomster/intäkter från resultat från andelar i koncernföretag, intressebolag, värdepapper och långfristiga fordringar, övriga ränteintäkter och liknande resultatposter, extraordinära intäkter, bokslutsdispositioner.

Nedan är de olika kontogrupperna – du kan läsa mer om respektive kontogrupp genom att klicka nedan:

80 Resultat från andelar i koncernföretag
81 Resultat från andelar i intresseföretag
82 Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgångar)
83 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
85 Fri kontogrupp
86 Fri kontogrupp
87 Extraordinära intäkter
88 Bokslutsdispositioner
89 Skatter och årets resultat

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.