21 Obeskattade reserver

Bokföring av, bokföra, hur man bokför obeskattade reserver

I kontogrupp 21 bokförs obeskattade reserver.  Obeskattade reserver är vinstmedel som tillfälligt undanhållits från beskattning genom bokslutsdispositioner.

2110 Periodiseringsfonder
2120 Periodiseringsfonder
2130 Valfritt huvudkonto
2140 Valfritt huvudkonto
2150 Ackumulerade överavskrivningar
2160 Ersättningsfond
2170 Valfritt huvudkonto
2180 Obeskattade intäkter
2190 Övriga obeskattade reserver

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.